Paranoid Android
Պարանոյիկ անդրոյիդ

Please could you stop the noise, I’m trying to get some rest Խնդրում եմ, մի՛ աղմկեք, ես փորձում եմ հանգստանալ
From all the unborn chicken voices in my head․․․ Իմ գլխում չծնված ճտերի ձայնից․․․
What’s that…? (I may be paranoid, but not an android) Ի՞նչ է դա (գուցե ես պարանոյիկ եմ, բայց ոչ անդրոյիդ)
What’s that…? (I may be paranoid, but not an android) Ի՞նչ է դա (գուցե ես պարանոյիկ եմ, բայց ոչ անդրոյիդ)
When I am king, you will be first against the wall Երբ թագավոր դառնամ, դու առաջինը կկանգնես պատի դիմաց`
With your opinion which is of no consequence at all Քո տեսակետով հանդերձ, որ իրենից ոչինչ չի ներկայացնում:
What’s that…? (I may be paranoid, but not an android) Ի՞նչ է դա (գուցե ես պարանոյիկ եմ, բայց ոչ անդրոյիդ)
What’s that…? (I may be paranoid, but not an android) Ի՞նչ է դա (գուցե ես պարանոյիկ եմ, բայց ոչ անդրոյիդ)
Ambition makes you look pretty ugly Փառասիրությունը քեզ անճոռնի է դարձնում,
Kicking and squealing gucci little piggy, Անհնազանդ ճչացող մի խոզ,
You don’t remember Դու չե՛ս հիշում,
You don’t remember Դու չե՛ս հիշում,
Why don’t you remember my name? Ինչու՞ դու չես հիշում իմ անունը։
Off with his head, man Կտրե՛ք նրա գլուխը,
Off with his head, man Կտրե՛ք նրա գլուխը,
Why don’t you remember my name? Ինչու՞ դու չես հիշում իմ անունը։
I guess he does… Բայց ինձ թվում է՝ հիշում է․․․
Rain down, rain down, Անձրև է գալիս, անձրև է գալիս,
Come on rain down on me Դե՛, անձրև՛, տեղա՛ ինձ վրա
From a great height, Մեծ բարձրությունից,
From a great height… Height… Մեծ բարձրությունից… Բարձրությունից…
Rain down, rain down, Անձրև է գալիս, անձրև է գալիս,
Come on rain down on me Դե՛, անձրև՛, տեղա՛ ինձ վրա
From a great height Մեծ բարձրությունից,
From a great height… Height… Մեծ բարձրությունից․․․ Բարձրությունից․․․
Come on rain down on me․․․ Անձրև՛, տեղա՛ ինձ վրա․․․
That’s it, sir Ահա և վերջ, պարոն,
You’re leaving Դուք գնում եք,
The crackle of pigskin Խոզի կաշին ճաքում է,
The dust and the screaming Աղբ և գոռոցներ,
The yuppies networking Եվ յափփիներն[1] աշխատում են…
The panic, the vomit Խուճապ, սրտխառնոց…
The panic, the vomit Խուճապ, սրտխառնոց…
God loves his children, God loves his children, yeah! Աստված սիրում է իր երեխաներին, Աստված սիրում է իր երեխաներին, այո՛:

[1] Yuppie (abb. Young Urban Professional Person)- միջին խավին պատկանող լավ վարձատրվող մմասնագետներ, ովքեր աշխատում են քաղաքներում և շքեղ կյանք են վարում
a well-paid young middle-class professional who works in a city job and has a luxurious lifestyle.


Թարգմանիչ՝ Մարիա Այանյան
Խմբագիր՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Advertisements