Dead!
Մահացած

 

Yeah! Յեահ․․․
And if your heart stops beating Եթե սիրտդ այլևս չբաբախի,
I’ll be here wondering Ես այստեղ կլինեմ՝ մտածելով`
Did you get what you deserve? Արդյո՞ք ստացար այն, ինչին արժանի էիր:
The ending of your life! Կյանքիդ ավարտն է։
And if you get to heaven Եվ եթե դրախտ ընկնես,
I’ll be here waiting, babe, Ես այստեղ սպասելու եմ քեզ, սիրելի՛ս,
Did you get what you deserve? Արդյո՞ք ստացար այն, ինչին արժանի էիր:
The end, and if your life won’t wait Վերջ, և եթե կյանքդ չսպասի,
Then your heart can’t take this Սիրտդ դրան չի դիմանա․․․
Have you heard the news that you’re dead? Դու տեղյա՞կ ես, որ մահացել ես:
No one ever had much nice to say, Ոչ ոք լավ բան չուներ ասելու,
I think they never liked you anyway! Կարծում եմ` նրանք, միևնույնն է, քեզ չեն սիրել երբեք։
Oh, take me from the hospital bed! Օհ, դու՛րս բեր ինձ հիվանդի անկողնուց,
Wouldn’t it be grand? It ain’t exactly what you planned. Արդյո՞ք լավ չէր լինի: Դա այն չէ, ինչ դու ծրագրել էիր,
And wouldn’t it be great if we were dead? Եվ մի՞թե հրաշալի չէր լինի, եթե բոլորս մահացած լինեինք:
Oh, dead. Օհ, մահացած․․․
Tongue-tied and, oh, so squeamish Դու`լուռ ու բծախնդիր,
You never fell in love, Երբեք չես սիրահարվել,
Did you get what you deserve? Արդյո՞ք ստացար այն, ինչին արժանի էիր,
The ending of your life! Կյանքիդ ավարտն է։
And if you get to heaven Եվ եթե դրախտ ընկնես,
I’ll be here waiting, babe, Ես այստեղ սպասելու եմ քեզ, սիրելի՛ս,
Did you get what you deserve? Արդյո՞ք ստացար այն, ինչին արժանի էիր:
The end, and if your life won’t wait Վերջ, և եթե կյանքդ չսպասի,
Then your heart can’t take this Սիրտդ դրան չի դիմանա․․․
Have you heard the news that you’re dead? Դու տեղյա՞կ ես, որ մահացել ես,
No one ever had much nice to say, Ոչ ոք լավ բան չուներ ասելու,
I think they never liked you anyway! Կարծում եմ` նրանք, միևնույնն է, քեզ չեն սիրել երբեք։
Oh, take me from the hospital bed! Օհ, դու՛րս բեր ինձ հիվանդի անկողնուց,
Wouldn’t it be grand to take a pistol by the hand? Միթե լավ չէ՞ր լինի, եթե ատրճանակ վերցնեիր:
And wouldn’t it be great if we were dead? Եվ մի՞թե հրաշալի չէր լինի, եթե բոլորս մահանայինք։
“And in my honest observation «Իմ արդար հետազոտությունը ցույց տվեց,
During this operation Որ Ձեր սրտի վիրահատության ընթացքում
Found a complication in your heart” Բարդություն է ծագել»:
So long… Չափազանց երկար…
“ ‘Cause now you’ve got (now you’ve got) «Եվ գուցե Ձեզ հիմա մնացել է (հիմա մնացել է)
Maybe just two weeks to live…” Ապրելու ընդամենը երկու շաբաթ…»
Is that the most the both of you can give? Դա ամենաերկա՞ր ժամկետն է, որ կարող եք տալ։
One, two, one, two, three, four! Մեկ, երկու, մեկ, երկու, երեք, չորս,
La, la, la, la, la! Լա, լա, լա, լա, լա,
La, la, la, la, la, la! Լա, լա, լա, լա, լա, լա,
La, la, la, la, la, la, la! Լա, լա, լա, լա, լա, լա,
Well come on, Միասի՛ն,
La, la, la, la, la! Լա, լա, լա, լա, լա,
La, la, la, la, la, la! Լա, լա, լա, լա, լա, լա,
La, la, la, la, la, la, la! Լա, լա, լա, լա, լա, լա,
Oh, motherfucker, Օհ, շան տղա․․․
If life ain’t just a joke (la, la, la, la, la!) Եթե կյանքը պարզապես կատակ չէ, (լա, լա, լա, լա, լա)
Then why are we laughing? (la, la, la, la, la, la!) Այդ դեպքում ինչու՞ ենք բոլորս ծիծաղում, (լա, լա, լա, լա, լա, լա)
If life ain’t just a joke (la, la, la, la, la, la, la!) Եթե կյանքը պարզապես կատակ չէ, (լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա)
Then why are we laughing? Ինչու՞ ենք բոլորս ծիծաղում,
If life ain’t just a joke (la, la, la, la, la!) Եթե կյանքը պարզապես կատակ չէ, (լա, լա, լա, լա, լա)
Then why are we laughing? (la, la, la, la, la, la!) Ինչու՞ ենք բոլորս ծիծաղում, (լա, լա, լա, լա, լա, լա)
If life ain’t just a joke (la, la, la, la, la, la, la!) Եթե կյանքը պարզապես կատակ չէ, (լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա)
Then why am I dead? Ինչու՞ եմ ես մահացած,
Dead! Մահացած։

Թարգմանիչ՝ Մարիա Այանյան
Խմբագիր՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Advertisements