Take me to church
Տար ինձ տաճար

My lover’s got humor, Իմ սիրելին հումորի զգացում ունի`
She’s the giggle at a funeral, Ծիծաղում է թաղման ընթացքում,
Knows everybody’s disapproval, Հասկանում է բոլորի դժգոհությունը,
I should’ve worshiped her sooner. Ես ավելի շուտ պետք է նրան երկրպագեի:
If the heavens ever did speak Եթե երկինքը երբևէ խոսեր,
She’s the last true mouthpiece, Նա վերջին խոսափողը կլիներ,
Every Sunday’s getting more bleak, Ամեն կիրակի դժգույն է մյուսից,
A fresh poison each week, Ամեն շաբաթ` նոր թույնով լի,
“We were born sick,” you heard them say it. «Մենք հիվանդ ենք ծնվել»,-լսում ես նրանցից:
My church offers no absolutes, Իմ տաճարը մեղքերի թողություն չի ընդունում,
She tells me, “Worship in the bedroom.” Նա ասում է. «Երկրպագի՛ր անկողնում»,
The only heaven I’ll be sent to Դրախտն ինձ համար այն է,
Is when I’m alone with you, Երբ ես մենակ եմ քեզ հետ,
I was born sick, but I love it, Ես հիվանդ եմ ծնվել, բայց դա ինձ դուր է գալիս,
Command me to be well, Հրամայի՛ր լավ լինել,
Aaay. Amen. Amen. Amen. Ամեն, ամեն, ամեն:
Take me to church, Տար ինձ տաճար,
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies, Ես շան պես կծառայեմ քո սրբացված ստերին,
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife, Ես իմ մեղքերը կպատմեմ, սրի՛ր դանակդ,
Offer me that deathless death, Ինձ անմահ վերջ առաջարկիր,
Good God, let me give you my life. Աստված իմ, թույլ տուր կյանքս քեզ նվիրեմ:
Take me to church, Տար ինձ տաճար,
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies, Ես շան պես կծառայեմ քո սրբացված ստերին,
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife, Ես իմ մեղքերը կպատմեմ, սրի՛ր դանակդ,
Offer me that deathless death, Ինձ անմահ վերջ առաջարկիր,
Good God, let me give you my life. Աստված իմ, թույլ տուր կյանքս քեզ նվիրեմ:
If I’m a pagan of the good times, Եթե ես հին ժամանակների հեթանոս եմ,
My lover’s the sunlight Ապա իմ սիրելին արևի լույս է
To keep the Goddess on my side, Ինձ հետ մնալու համար Աստվածուհին
She demands a sacrifice․ Զոհեր է պահանջում։
Drain the whole sea, Ծովը ցամաքեցնելու համար
Get something shiny, Ինչ-որ արևոտ բան գտիր,
Something meaty for the main course, Եվ մսային ինչ որ բան հիմնական կերակուրի համար,
That’s a fine-looking high horse, Ահա և հիանալի ձի,
What you got in the stable? Ի°նչ ունես ախոռում,
We’ve a lot of starving faithful․ Մենք շատ քաղցած հավատացյալներ ունենք։
That looks tasty, Համեղ տեսք ունի,
That looks plenty, Առատ տեսք ունի,
This is hungry work․ Սա չկշտացնող գործ է։
Take me to church, Տար ինձ տաճար,
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies, Ես շան պես կծառայեմ քո սրբացված ստերին,
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife, Ես իմ մեղքերը կպատմեմ, սրի՛ր դանակդ,
Offer me that deathless death, Ինձ անմահ վերջ առաջարկիր,
Good God, let me give you my life. Աստված իմ, թույլ տուր կյանքս քեզ նվիրեմ:
Take me to church, Տար ինձ տաճար,
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies, Ես շան պես կծառայեմ քո սրբացված ստերին,
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife, Ես իմ մեղքերը կպատմեմ, սրի՛ր դանակդ,
Offer me that deathless death, Ինձ անմահ վերջ առաջարկիր,
Good God, let me give you my life. Աստված իմ, թույլ տուր կյանքս քեզ նվիրեմ:
No Masters or Kings when the Ritual begins, Ծեսի սկզբում ոչ աստված կա, ոչ թագավորներ,
There is no sweeter innocence than our gentle sin. Չկա ավելի անմեղ բան, քան մեր թեթև մեղքերը:
In the madness and soil of that sad earthly scene Խելագարության ու կեղտի այս տխուր երկրային տեսարանում,
Only then I am human, Միայն այդժամ ես մարդ եմ,
Only then I am clean, Միայն այդժամ ես մաքուր եմ,
Ooh oh. Amen. Amen. Amen. Ամեն, ամեն, ամեն:
Take me to church, Տար ինձ տաճար,
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies, Ես շան պես կծառայեմ քո սրբացված ստերին,
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife, Ես իմ մեղքերը կպատմեմ, սրի՛ր դանակդ,
Offer me that deathless death, Ինձ անմահ վերջ առաջարկիր,
Good God, let me give you my life. Աստված իմ, թույլ տուր կյանքս քեզ նվիրեմ:
Take me to church, Տար ինձ տաճար,
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies, Ես շան պես կծառայեմ քո սրբացված ստերին,
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife, Ես իմ մեղքերը կպատմեմ, սրի՛ր դանակդ,
Offer me that deathless death, Ինձ անմահ վերջ առաջարկիր,
Good God, let me give you my life. Աստված իմ, թույլ տուր կյանքս քեզ նվիրեմ:

Թարգմանիչ՝ Դիանա Մովսիսյան
Խմբագիր՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Advertisements