Comfortably numb

Հաճելի ընդարմություն

Hello [echo], Բարև (արձագանք),
Is there anybody in there? Ներսում մարդ կա՞:
Just nod if you can hear me Պարզապես գլխով արա, եթե լսում ես ինձ:
Is there anyone home? Տանը մարդ կա՞:
Come on [echo], now Դե-դե (արձագանք) հիմա
I hear you’re feeling down Գիտեմ, որ դու քեզ վատ ես զգում,
Well I can ease your pain, Դե ինչ, ես կարող եմ թեթևացնել քո ցավը,
Get you on your feet again Քեզ նորից ոտքի կանգնեցնել:
Relax (echo), Թուլացիր (արձագանք ),
I’ll need some information first Նախևառաջ պատմի՛ր ինձ մի փոքր,
Just the basic facts Միայն մի քանի բան,
Can you show me where it hurts? Կարո՞ղ ես ցույց տալ, թե որտեղ է ցավում:
There is no pain, you are receding Ցավ չկա՝ դու նահանջում ես,
A distant ship, smoke on the horizon Հեռվում լողում է նավը, մառախուղ է հորիզոնում:
You are only coming through in waves Դու նոր ես հայտնվում՝ շարժվելով ալիքների միջով:
Your lips move, Քո շրթունքները շարժվում են,
But I can’t hear what you’re saying Բայց ես չեմ լսում, թե ինչ ես դու ասում:
When I was a child, I had a fever Երեխա ժամանակ ես հիվանդացա տենդով:
My hands felt just like two balloons Սեփական ձեռքերս ինձ երկու փուչիկներ էին թվում:
Now, I’ve got that feeling once again, Հիմա, ես կրկին զգում եմ դա,
I can not explain, you would not understand Չեմ կարող բացատրել, դու չես հասկանա,
This is not how I am Ես այսպիսին չեմ,
I have become comfortably numb Ես հաճելիորեն ընդարմացած եմ,
I have become comfortably numb Ես ոչինչ չեմ զգում, և դա հաճելի է:
Okay (echo), just a little pin prick Լավ (արձագանք), փոքրիկ ասեղի ծակոց
There be no more [Ahhhhh]… Այլևս չի լինի (ահհ)
But you may feel a little sick Բայց հնարավոր է, որ սիրտդ մի փոքր խառնի,
Can you stand up (echo) Կարող ես ոտքի կանգնել (արձագաքն)
I do believe it’s working Կարծում եմ, դա պետք է աշխատի:
Good! Հրաշալի է:
That’ll keep you going through the show Դա կօգնի քեզ շարունակել շոուն,
Come on it’s time to go Գնացինք, արդեն ժամանակն է:
There is no pain, you are receding Ցավ չկա՝ դու նահանջում ես,
A distant ship, smoke on the horizon Հեռվում լողում է նավը, մառախուղ է հորիզոնում:
You are only coming through in waves Դու նոր ես հայտնվում՝ շարժվելով ալիքների միջով:
Your lips move, Քո շրթունքները շարժվում են,
But I can’t hear what you’re saying Բայց ես չեմ լսում, թե ինչ ես դու ասում:
When I was a child, I had a fever Երեխա ժամանակ ես հիվանդացա տենդով:
My hands felt just like two balloons Սեփական ձեռքերս ինձ երկու փուչիկներ էին թվում:
Now, I’ve got that feeling once again, Հիմա, ես կրկին զգում եմ դա,
I can not explain, you would not understand Չեմ կարող բացատրել, դու չես հասկանա,
This is not how I am Ես այսպիսին չեմ,
I have become comfortably numb Ես հաճելիորեն ընդարմացած եմ,
I have become comfortably numb Ես ոչինչ չեմ զգում, և դա հաճելի է:

Թարգմանիչ ՝ Սվետլանա Ստեփանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements