Dead Memories
Մահացած
հուշեր

 

Sitting in the dark I can’t forget. Մթության մեջ նստած` չեմ կարող մոռանալ,
Even now I realize the time I’ll never get. Նույնիսկ հիմա ես գիտակցում եմ, որ այլևս ժամանակ չեմ ունենա:
Another story of the bitter pills of fate. Եվս մեկ պատմություն ճակատագրի հաբերի մասին:
I can’t go back again. I can’t go back again. Ես չեմ կարող վերադառնալ։ Չեմ կարող վերադառնալ։
But you asked me to love you and I did. Բայց դու խնդրեցիր սիրել քեզ, և ես սիրում էի:
Traded my emotions for a contract to commit, Ես փոխանակեցի զգացմունքներս` դաշինք կնքելու համար,
And when I got away, I only got so far. Իսկ երբ գնացի, ես այնքա՜ն հեռացա:
The other me is dead. Իմ մյուս «ես»-ը մահացել է.
I hear his voice inside my head! Իմ գլխում լսելի է նրա ձայնը:
We were never alive, and we won’t be born again. Մենք չենք ապրել երբեք և չենք ծնվի նորից:
But I’ll never survive with dead memories in my heart. Բայց ես երբեք չեմ գոյատևի իմ սրտի մահացած հուշերի հետ:
Dead memories in my heart, Իմ սրտի մահացած հուշերի հետ,
Dead memories in my heart. Իմ սրտի մահացած հուշերի հետ։
You told me to love you and I did. Դու ասացիր ինձ, որ սիրեմ քեզ, և ես սիրում էի:
Tied my soul into a knot and got me to submit. Հանգուցեցիր հոգիս և ստիպեցիր հնազանդվել:
So when I got away, I only kept my scars. Եվ իմ հեռանալուց հետո մնացին միայն սպիներս:
The other me is gone. Իմ մյուս «ես»-ն այլևս չկա:
Now I don’t know where I belong! Այժմ ես չգիտեմ` որտեղ է իմ տեղը։
And we were never alive, and we won’t be born again. Եվ մենք չենք ապրել երբեք ու չենք ծնվի նորից:
But I’ll never survive with dead memories in my heart. Բայց ես երբեք չեմ գոյատևի իմ սրտի մահացած հուշերի հետ:
Dead memories in my heart, Իմ սրտի մահացած հուշերի հետ,
Dead memories in my heart. Իմ սրտի մահացած հուշերի հետ։
Dead visions in your name… Քո անվան մեջ` մահացած պատկերներ…
Dead fingers in my veins… Իմ երակներում` մահացած մատներ․․․
Dead memories in my heart, Իմ սրտում` մահացած հուշեր,
Dead memories in my heart, Իմ սրտում` մահացած հուշեր,
Dead memories in my heart, Իմ սրտում` մահացած հուշեր,
Dead memories in my heart. Իմ սրտում` մահացած հուշեր։

Թարգմանիչ՝ Մարիա Այանյան
Խմբագիր՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Advertisements