Karma Police

Կարմայի ոստիկանություն

Karma police, arrest this man Կարմայի ոստիկանությու՛ն, ձերբակալե՛ք այս մարդուն՝
He talks in maths Նա խոսում է մաթեմատիկական տերմիններով,
He buzzes like a fridge Նա աղմկում է սառնարանի պես,
He’s like a detuned radio Նա նման է անսարք ռադիոյի:
Karma police, arrest this girl Կարմայի ոստիկանությու՛ն, ձերբակալե՛ք այս այղջկան՝
Her Hitler hairdo Նրա հիտլերյան սանրվածքից
Is making me feel ill Ես վատ եմ զգում:
And we have crashed her party Եվ մենք փչացրել ենք նրա երեկույթը:
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get when you mess with us Ահա թե ինչ ես ստանում, երբ մեզ հետ ես գործ ունենում:
Karma police, I’ve given all I can Կարմայի ոստիկանություն, ես արդեն տվել եմ ամենն, ինչ կարող էի,
It’s not enough Բայց դա բավական չէ:
I’ve given all I can Ես արդեն տվել եմ ամենն, ինչ կարող էի,
But we’re still on the payroll Բայց մենք դեռ հաշիվներ ունենք չմարած:
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get when you mess with us Ահա թե ինչ ես ստանում, երբ մեզ հետ ես գործ ունենում:
For a minute there Մեկ րոպեով
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ,
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ:
Phew for a minute there Դե արի ու տես, որ մեկ րոպեով
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ,
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ:
Oh for a minute there Օհ, մեկ րոպեով
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ,
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ:
Phew for a minute there Դե արի ու տես, որ մեկ րոպեով
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ,
I lost myself Ես կորցրի ինքս ինձ:
Karma police, arrest this man Կարմայի ոստիկանությու՛ն, ձերբակալե՛ք այս մարդուն՝
He talks in maths Նա խոսում է մաթեմատիկական տերմիններով,
He buzzes like a fridge Նա աղմկում է սառնարանի պես,
He’s like a detuned radio Նա նման է անսարք ռադիոյի:
Karma police, arrest this girl Կարմայի ոստիկանությու՛ն, ձերբակալե՛ք այս այղջկան՝
Her Hitler hairdo Նրա հիտլերյան սանրվածքից
Is making me feel ill Ես վատ եմ զգում:
And we have crashed her party Եվ մենք փչացրել ենք նրա երեկույթը:
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get when you mess with us Ահա թե ինչ ես ստանում, երբ մեզ հետ ես գործ ունենում
Karma police, I’ve given all I can Կարմայի ոստիկանություն, ես արդեն տվել եմ ամենն, ինչ կարող էի,
It’s not enough Բայց դա բավական չէ
I’ve given all I can Ես արդեն տվել եմ ամենն, ինչ կարող էի
But we’re still on the payroll Բայց մենք դեռ հաշիվներ ունենք չմարած
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get Ահա թե ինչ ես ստանում…
This is what you get when you mess with us  Ահա թե ինչ ես ստանում, երբ մեզ հետ ես գործ ունենում:
For a minute there, I lost myself, I lost myself Մեկ րոպեով այնտեղ, ես կորցրի ինքս ինձ, ես կորցրի ինքս ինձ:
Phew, for a minute there, I lost myself, I lost myself Դե արի ու տես, որ մեկ րոպեով այնտեղ, ես կորցրի ինքս ինձ, ես կորցրի ինքս ինձ:
For a minute there, I lost myself, I lost myself Մեկ րոպեով այնտեղ, ես կորցրի ինքս ինձ, ես կորցրի ինքս ինձ:
Phew, for a minute there, I lost myself, I lost myself Դե արի ու տես, որ մեկ րոպեով այնտեղ, ես կորցրի ինքս ինձ, ես կորցրի ինքս ինձ:

Թարգմանիչ ՝ Անահիտ Ջանջուղազյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements