Unintended

Չկանխատեսված

You could be my unintended Ես կարող էի առանց երկար-բարակ մտածելու
Choice to live my life extended Ընտրել քո կողքին լիարժեք կյանքով ապրելը:
You could be the one I’ll always love Դու կարող էիր լինել այն միակն, ում ես հավետ կսիրեի,
You could be the one who listens to my deepest inquisitions Դու կարող էիր լինել այն միակն, ով կհասկանար իմ խորը ներքին մտածմունքները:
You could be the one I’ll always love Դու կարող էիր լինել այն միակն, ում ես հավետ կսիրեի:
I’ll be there as soon as I can Ես որքան հնարավոր է շուտ կհասնեմ քեզ,
But I’m busy mending broken pieces of the life I had before Բայց հիմա ես դեռ զբաղված եմ իմ նախկին կյանքի փշրված կտորտանքները նորոգելով:
First there was the one who challenged Սկզբում նա էր, ով խարխլեց
All my dreams and all my balance Իմ բոլոր երազանքներն ու ամբողջ հավասարակշռությունը՝
She could never be as good as you Նա երբեք չէր կարող քո պես լավը լինել:
You could be my unintended Ես կարող էի առանց երկար-բարակ մտածելու
Choice to live my life extended Ընտրել քո կողքին լիարժեք կյանքով ապրելը:
You should be the one I’ll always love Դու պիտի լինեիր այն միակը, ում ես ես կսիրեի առհավետ:
I’ll be there as soon as I can Ես որքան հնարավոր է շուտ կհասնեմ քեզ,
But I’m busy mending broken pieces of the life I had before Բայց հիմա ես դեռ զբաղված եմ իմ նախկին կյանքի փշրված կտորտանքները նորոգելով:
I’ll be there as soon as I can Ես որքան հնարավոր է շուտ կհասնեմ քեզ,
But I’m busy mending broken pieces of the life I had before Բայց հիմա ես դեռ զբաղված եմ այն կյանքի կտորտանքները նորոգելով, որ ունեի մինչև…
Before you Մինչև քեզ հանդիպելը:

Թարգմանիչ ՝ Անահիտ Ջանջուղազյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements