Devil is a loser

Սատանան անհաջողակ է

You wanted power and you begged for fame Դու իշխանություն էիր ուզում և դու փառք էիր խնդրում,
You wanted everything in the easy way Դու հեշտ տարբերակն էիր նախընրտում,
You wanted gain without pain Դու ցանկանում էիր ստանալ՝ առանց ջանք թափելու`
Now your bill is in the mail Քո հաշիվն արդեն փոստում է:
You got stronger but your mind got weak Դու ուժեղ դարձար, բայց խելքդ գցեցիր,
You made a promise that you couldn’t keep Դու խոստացար, բայց չարեցիր,
You had it all – you lost more Դու ունեցար ամեն ինչ, բայց կորցրածդ ավելի շատ եղավ:
It’s all there in the fee Այդ ամենը հաշվի մեջ է ներառված:
Via hell incorporated (regeneration) Դժոխք կազմակերպության (վերականգնված) շնորհիվ
First you love it then you hate it (you’re such a saint!) Սկզբում դա քեզ դուր էր գալիս, բայց հիմա դու ատում ես դա (Դու ուղղակի սու՛րբ ես):
And now you’re never gonna make it (bad situation) Հիմա դու երբեք նման բան չէիր անի (սարսափելի դրություն է):
Get on, get on down Քայլիր, քայլիր ներքև`
There’s hell to pay ’cause Դժոխք, որպեսզի պատասխան տաս, որովհետև
The devil is a loser and he’s my bitch Սատանան անհաջողակ է և նա իմ պատուհասն է՝
For better or the worse and you don’t care which Լավագույնը, կամ վատագույնը՝ առանց տարբերության:
Runnin’ into trouble you skitch Փորձանքի ետևից ընկար ու բռնվեցիր:
He’s my bitch Նա իմ պատուհասն է:
You wanted riches and a licence to kill Դու հարստություն էիր ուզում, և սպանելու թույլտվություն,
You got poverty then you got ill Իսկ փոխարենը ստացար աղքատություն և հիվանդություն:
You got poor and you lost your will Դու աղքատ դարձար, և կորցրեցիր կամքդ,
All your dreams unfulfilled Քո բոլոր երազանքներն անկատար մնացին:
I get my kicks when you blow your fuse Ես հանգիստ սպասում եմ, երբ դու դուրս ես գալիս հունից,
No one got killed but that’s no excuse Իրականում ոչ ոք չի մահացել, բայց դա արդարացում չէ:
Hands up, i let you know when it’s done Ձեռքերդ վերև: Ես իմաց կտամ, երբ ամեն բան արված լինի,
I’ve got the only gun Սա իմ միակ փամփուշտն է:
And there were no refunds (devil is a loser) Եվ ոչ մի հատուցում (սատանան` անհաջողակ է),
Just failing guarantees (devil is a loser) Միայն փլուզումն է երաշխավորված (սատանան` անհաջողակ է)
Confess your sins, son (devil is a loser) – Ապաշխարիր, որդի՛ս,- (սատանան` անհաջողակ է)
Said the preacher in TV(devil is a loser) Ասաց քարոզիչը հեռուստատեսությամբ (սատանան` անհաջողակ է)
You got yourself some greasepaint Դու ինքդ ես մեղավոր քո սև ու սպիտակ
Set of white and black Տեսքի համար:
All you got was laughter Դրանով դու ծիծաղի առարկա դարձար:
And Gene Simmons on your back Մեջքիդ <<Ջին Սիմմոնս>> գրությունն է:
Running into trouble you skitch Դու կորած ես:

Թարգմանիչ ՝ Ավետլանա Ստեփանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements