Who wants to be alone

Ո՞վ է ուզում մենակ մնալ

I was waiting for you to release me Ես սպասում էի, որ կնկատես ինձ,
I been hanging around for a minute Ես սպասեցի մոտ մեկ րոպե:
Baby, don’t give me you, it won’t hurt me Փոքրի՛կս, եթե դու ինձ չնվիրվես, ես դրանից վատ չեմ զգա՝
I don’t even know if you deserve me Չէ՞ որ ես անգամ չգիտեմ, արդյոք արժանի՞ ես ինձ, թե՞ ոչ:
But with that moon in the sky Բայց երբ նման լուսին կա երկնքում,
Who wants to be alone Ո՞վ կուզենա մենակ մնալ:
And when the stars shine so bright Եվ երբ աստղերը շողում են այդքան պայծառ,
Who wants to be alone Ո՞վ կուզենա մենակ մնալ:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Right next to me Իմ կողքին ես
You wanna be Ցանկանում մնալ
Till the sun comes up Մինչև արևածագը:
I am goin’ nowhere in a hurry Ես ոչ մի տեղ չեմ շտապում,
Baby, come take away all my worries Սիրելի՛ս, արի՛ և ազատի՛ր ինձ իմ հոսգերից:
But with that moon in the sky Բայց երբ նման լուսին կա երկնքում,
Who wants to be alone Ո՞վ կուզենա մենակ մնալ:
And when the stars shine so bright Եվ երբ աստղերը շողում են այդքան պայծառ,
Who wants to be alone Ո՞վ կուզենա մենակ մնալ:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Right next to me Իմ կողքին ես
You wanna be Ցանկանում մնալ
Till the sun comes up Մինչև արևածագը:
I’m out of my head. Ես խելքս թռցրել եմ:
But with that moon in the sky Բայց երբ նման լուսին կա երկնքում,
Who wants to be alone Ո՞վ կուզենա մենակ մնալ
And when the stars shine so bright Եվ երբ աստղերը շողում են այդքան պայծառ,
Who wants to be alone Ո՞վ կուզենա մենակ մնալ:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Don’t take me home till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Till the sun comes up Մի՛ ուղեկցիր ինձ տուն, սպասիր մինչև արևը դուրս գա:
Right next to me Իմ կողքին ես
You wanna be Ցանկանում մնալ
Till the sun comes up Մինչև արևածագը:

Թարգմանիչ ՝ Ռե Գևորգյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements