So Far Away
Այնքան հեռու

 

This is my life, it’s not what it was before, Ահա՝ իմ կյանքը. այն այնպիսին չէ, ինչպես նախկինում:
All these feelings I’ve shared, Ահա իմ ունեցած բոլոր զգացմունքները,
These are my dreams I’ve never lived before Ահա իմ երազանքները, որ նախկինում երբեք չէին իրականանում:
Somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկը թող ուշքի բերի ինձ, ես..ես երևի քնած եմ…
Now that we’re here, it’s so far away Հիմա, երբ մենք այստեղ ենք` այսքան հեռու,
All the struggle we trought was in vain Բոլոր ջանքերը, որ զուր էին թվում,
All the mistakes one life contained Բոլոր սխալները, որ կարող են կատարվել կյանքում…
They all finally start to go away Այս ամենը վերջապես սկսում է մոռացվել:
Now that we’re here, it’s so far away Հիմա, երբ մենք այստեղ ենք` այսքան հեռու…
And I feel like I can face the day Եվ զգում եմ, որ կարող եմ ընդունել իրականությունը:
And I can forgive and I am not ashamed, Եվ կարող եմ ներել ու ես չեմ ամաչում
To be the person that I am today Լինել այն, ինչ կամ այսօր:
These are my words I’ve never said before: Ահա իմ բառերը, որ նախկինում երբեք չեմ ասել.
“I think I’m doing ok” <<Ես կարծում եմ`ինձ մոտ ամեն ինչ կստացվի>>:
This is the smile I’ve never shown before, Ահա այն ժպիտը, որ երբեք ցույց չեմ տվել:
Somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկը թող ուշքի բերի ինձ, ես..ես երևի քնած եմ…
These are my words I’ve never said before: Ահա իմ բառերը, որ նախկինում երբեք չեմ ասել.
“I think I’m doing ok” <<Ես կարծում եմ` ինձ մոտ ամեն ինչ կստացվի>>:
This is the smile I’ve never shown before, Ահա իմ ժպիտը, որ երբեք ցույց չեմ տվել:
Somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկը թող ուշքի բերի ինձ, ես..ես երևի քնած եմ…

Թարգմանիչ` Սոֆի Էլիզբարյան
Խմբագիր` Արմինե Գրիգորյան

Advertisements