One way or another
Այսպես թե այնպես

 

One way or another I’m gonna find ya Այսպես թե այնպես ես գտնելու եմ քեզ,
I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ,
One way or another I’m gonna win ya Այսպես թե այնպես ես նվաճելու եմ քեզ,
I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ:
One way or another I’m gonna see ya Այսպես թե այնպես ես տեսնելու եմ քեզ,
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ քեզ,
One day, maybe next week Մի օր, երևի մյուս շաբաթ
I’m gonna meetcha, I’m gonna meetcha, I’ll meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ քեզ:
I will drive past your house Ես քո տան կողքով կվարեմ մեքենաս
And if the lights are all down Եվ եթե բոլոր լույսերը մարած լինեն՝
I’ll see who’s around Կպարզեմ, թե ում հետ ես ներսում:
One way or another I’m gonna find ya Այսպես թե այնպես ես գտնելու եմ քեզ,
I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ,
One way or another I’m gonna win ya Այսպես թե այնպես ես նվաճելու եմ քեզ,
I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ:
One way or another I’m gonna see ya Այսպես թե այնպես ես տեսնելու եմ քեզ,
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ,
One day, maybe next week Մի օր, երևի մյուս շաբաթ
I’m gonna meetcha, I’m gonna meetcha, I’ll meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ:
And if the lights are all out Եվ եթե բոլոր լույսերը մարած լինեն,
I’ll follow your bus downtown Ես կհետևեմ քո ավտոբուսը մինչև քո կանգառը,
See who’s hanging out Որ պարզեմ, թե ում հետ ես ժամանակ անցկացնում:
One way or another I’m gonna lose ya Այսպես թե այնպես ես կկորցնեմ քեզ,
I’m gonna give you the slip, a slip of the lip or another Ես կվրիպեմ, մի սխալ բան կասեմ կամ նման մի բան,
I’m gonna lose ya, I’m gonna trick ya, I’ll trick ya Ես կկորցնեմ քեզ, որովհետև կստեմ քեզ, կստեմ:
One way or another I’m gonna lose ya Այսպես թե այնպես ես կկորցնեմ քեզ,
I’m gonna trick ya trick ya trick ya trick ya Ես կստեմ քեզ, կստեմ,
One way or another I’m gonna lose ya Այսպես թե այնպես ես կկորցնեմ քեզ,
I’m gonna give you the slip Ես կվրիպեմ։
I’ll walk down the mall Կքայլեմ առևտրի կենտրոնում,
Stand over by the wall Կկանգնեմ այն պատի տակ,
Where I can see it all Որտեղից ամեն բան երևում է,
Find out who ya call Ես կպարզեմ` ում ես դու զանգում.
Lead you to the supermarket Կտանեմ քեզ սուպերմարկետ
Some specials and rat food, get lost in the crowd Որոշ ուտեստներ և առնետի կեր գնել կտամ, հետո կկորչեմ ամբոխում:
One way or another I’m gonna getcha, Այսպես թե այնպես ես հասնելու եմ քեզ,
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha Ես կհասնեմ քեզ, կհասնեմ
(Where I can see it all, find out who ya call) (Ամեն բան կտեսնեմ, կիմանամ՝ ում ես զանգահարում),
One way or another I’m gonna getcha, Այսպես թե այնպես ես հասնելու եմ քեզ,
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha Ես կհասնեմ քեզ, հասնելու եմ,
(Where I can see it all, find out who ya call) (Ամեն բան կտեսնեմ, կիմանամ՝ում ես զանգահարում):
One way or another I’m gonna getcha, Այսպես թե այնպես ես հասնելու եմ քեզ,
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha Ես կհասնեմ քեզ, կհասնեմ
(Where I can see it all, find out who ya call) (Ամեն բան կտեսնեմ, կիմանամ՝ ում ես զանգահարում):

Թարգմանիչ ՝ Ամի Ալեքսանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

 

 

Advertisements