Sweet dreams
Ք
աղցր երազներ

 

Sweet dreams are made of this, Քաղցր երազները այսպես են ստեղծված,
Who am I to disagree? Ո՞վ եմ ես, որ ժխտեմ դա,
Travel the world and the seven seas, Ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ եմ տվել,
Everybody’s looking for something, Բոլորը ինչ-որ բան են փնտրում:
Some of them want to use you, Որոշները ցանկանում են օգտագործել քեզ,
Some of them want to get used by you, Որոշները ցանկանում են լինել օգտագործված քո կողմից,
Some of them want to abuse you, Որոշները ուզում են վիրավորել քեզ,
Some of them want to be abused. Որոշներն իրե՛նք են ուզում վիրավորանք:
Sweet dreams are made of this, Քաղցր երազները այսպես են ստեղծված,
Who am I to disagree? Ո՞վ եմ ես, որ ժխտեմ դա,
Travel the world and the seven seas, Ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ եմ տվել,
Everybody’s looking for something, Բոլորը ինչ-որ բան են փնտրում:
Some of them want to use you, Որոշները ցանկանում են օգտագործել քեզ,
Some of them want to get used by you, Որոշները ցանկանում են լինել օգտագործված քո կողմից,
Some of them want to abuse you, Որոշները ուզում են վիրավորել քեզ,
Some of them want to be abused. Որոշներն իրե՛նք են ուզում վիրավորանք:
I wanna use you and abuse you, Ես ուզում եմ օգտագործել ու վիրավորել քեզ,
I wanna know what’s inside you, Ես ուզում եմ իմանալ,թե ինչ կա քո ներսում։
Movin’ on, movin’ on, movin’ on, Դե՛, դե շարժվի՛ր առաջ,
Movin’ on, movin’ on, movin’ on, movin’ on. Առա՛ջ, առա՛ջ, շարժվի՛ր առաջ։
Sweet dreams are made of this, Քաղցր երազները այսպես են ստեղծված,
Who am I to disagree? Ո՞վ եմ ես, որ ժխտեմ դա,
Travel the world and the seven seas, Ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ եմ տվել,
Everybody’s looking for something, Բոլորը ինչ-որ բան են փնտրում:
Some of them want to use you, Որոշները ցանկանում են օգտագործել քեզ,
Some of them want to get used by you, Որոշները ցանկանում են լինել օգտագործված քո կողմից,
Some of them want to abuse you, Որոշները ուզում են վիրավորել քեզ,
Some of them want to be abused. Որոշներն իրե՛նք են ուզում վիրավորանք:
I’m gonna use you and abuse you, Ես քեզ կօգտագործեմ և կվիրավորեմ,
I’m gonna know what’s inside, Ես կիմանամ, թե ինչ կա ներսում,
Gonna use you and abuse you Կօգտագործեմ և կվիրավորեմ քեզ,
I’m gonna know what’s inside you! Ես կիմանամ, թե ի՛նչ կա քո ներսում։

Թարգմանիչ՝ Գայանե Գասպարյան
Խմբագիր՝ Անուշ Վասիլյան

 

 

Advertisements