Toy guns
Խաղալիք-ատրճանակներ

 

The place where you belong Այն վայրը, որին պատկանում ես,
Is calling you back Հետ է կանչում
Is missing you. Եվ կարոտում քեզ:
Hey, It’s not your fault Հե’յ, դա քո մեղքը չէ:
Life is insane Կյանքը խելագար է,
And people are worse. Իսկ մարդիկ` նույնիսկ ավելի:
Let’s return to our game Եկեք վերսկսենք մեր հին խաղը`
With toy-guns, pretending war… Խաղալիք-ատրճանակներով, կարծես պատերազմում ենք:
Oh, no to just a game Օհ, ոչ… դա միայն խաղ էր.
We didn’t mean to die. Մենք չէինք ուզում մահանալ:
When you meet the peace Եթե մի օր հանդիպես խաղաղությանը,
Tell him of us Պատմիր նրան մեր մասին`
We died in war. Պատերազմում մահացածների մասին:
What’s left Այն, ինչ մնացել է,
Is silence in lands Միայն դաշտերի լռությունն է,
Where even the sky Որտեղ նույնիսկ երկինքը
Is painted red. Կարմիր է ներկված:
Let’s return to our game Եկեք վերսկսենք մեր հին խաղը`
With toy-guns, pretending war… Խաղալիք-ատրճանակներով, կարծես պատերազմում ենք:
Oh, no to just a game Օհ, ոչ… դա միայն խաղ էր.
We didn’t mean to die. Մենք չէինք ուզում մահանալ:

Թարգմանիչ՝ Էվա Մելքոնյան
Խմբագիր՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Advertisements