Stressed Out
Սթրեսի մեջ

 

I wish I found some better sounds no one’s ever heard, Ափսոս, որ չեմ գտել ավելի լավ ձայներ,որոնք ոչ ոք երբևէ չի լսել,
I wish I had a better voice that sang some better words, Ափսոս, որ չունեմ ավելի լավ ձայն,որպեսզի երգեմ ավելի լավ բառեր,
I wish I found some chords in an order that is new, Ես կցանկանայի գտնել որոշ նոր հնչողություններ,
I wish I didn’t have to rhyme every time I sang, Ես կցանականայի ստիպված չլինել հանգավորել բառերը երգելիս,
I was told when I get older all my fears would shrink, Ինձ ասել են,որ երբ մեծանամ վախերս կանհետանան
But now I’m insecure and I care what people think. Բայց այժմ ինքնավստահ չեմ և ինձ համար մեկ չէ, թե մարդիկ ինչ են մտածում:
My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think. Իմ անունը Բլարրիֆեյս է, և ինձ հետաքրքրում է քո կարծիքը,
My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think. Իմ անունը Բլարրիֆեյս է, և ինձ ինձ հետաքրքրում է քո կարծիքը,
Wish we could turn back time, to the good ol’ days, Կցանկանայի ետ տալ ժամանակը, հետ բերել հին օրերը,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out. Երբ մեր մայրիկը երգում էր, որ քնենք, բայց այժմ մենք սթրեսի մեջ ենք:
Wish we could turn back time, to the good ol’ days, Կցանկանայի ետ տալ ժամանակը, հետ բերել հին օրերը,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out. Երբ մեր մայրիկը երգում էր, որ քնենք.բայց հիմա մենք սթրեսի մեջ ենք.
We’re stressed out. Մենք սթրեսի մեջ ենք:
Sometimes a certain smell will take me back to when I was young, Երբեմն մի հասարակ հոտ ինձ տանում է երիտասարդ ժամանակներս,
How come I’m never able to identify where it’s coming from, Ինչպես է պատահում, որ չեմ կարողանում պարզել, թե որտեղից է այն գալիս,
I’d make a candle out of it if I ever found it, Ես նրանից կպատրաստեի հոտավետ մոմեր, եթե երբևէ գտնեի այն,
Try to sell it, never sell out of it, I’d probably only sell one, Կփորձեի վաճառել, երևի անհաջող, գուցե վաճառեի միայն մեկը,
It’d be to my brother, ’cause we have the same nose, Այդ մեկը կլիներ իմ եղբայրը, չէ՞ որ մենք ունենք նույն հոտառությունը, նույն հագուստը,
Homegrown a stone’s throw from a creek we used to roam, Հայրական տնից 2 քայլի վրա է առվակը, որի մոտ սիրում էինք թափառել,
But it would remind us of when nothing really mattered, Բայց այն մեզ կհիշեցներ այն ժամանակները,երբ մենք անհոգ էինք,
Out of student loans and treehouse homes we all would take the latter. Ուսանողական վարկերից ու ծառի վրայի տնից մենք կընտրեինք երկրորդը:
My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think. Իմ անունը Բլարրիֆեյս է, և ինձ հետաքրքրում է քո կարծիքը,
My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think. Իմ անունը Բլարրիֆեյս է, և ինձ ինձ հետաքրքրում է քո կարծիքը,
Wish we could turn back time, to the good ol’ days, Կցանկանայի ետ տալ ժամանակը, հետ բերել հին օրերը,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out. Երբ մեր մայրիկը երգում էր, որ քնենք, բայց այժմ մենք սթրեսի մեջ ենք:
Wish we could turn back time, to the good ol’ days, Կցանկանայի ետ տալ ժամանակը, հետ բերել հին օրերը,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out. Երբ մեր մայրիկը երգում էր, որ քնենք.բայց հիմա մենք սթրեսի մեջ ենք.
We’re stressed out. Մենք սթրեսի մեջ ենք:
We used to play pretend, give each other different names, Մենք խաղում էինք` իրար տալով տարբեր անուններ,
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away, Մենք կառուցում էինք տիեզերանավ և թռչում հեռու,
Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face, Երազում էինք բաց տիեզերքի մասին, բայց հիմա մեզ վրա ծիծաղում են
Saying, “Wake up, you need to make money.” Ասելով. -Վ՛եր կաց,դու պիտի փող աշխատես:
Yo. Յո
We used to play pretend, give each other different names, Մենք խաղում էինք` իրար տալով տարբեր անուններ,
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away, Մենք կառուցում էինք տիեզերանավ և թռչում հեռու,
Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face, Երազում էինք բաց տիեզերքի մասին, բայց հիմա մեզ վրա ծիծաղում են
Saying, “Wake up, you need to make money.” Ասելով. -Վ՛եր կաց,դու պիտի փող աշխատես:
Yo. Յո
Wish we could turn back time, to the good ol’ days, Կցանկանայի ետ տալ ժամանակը,հետ բերել հին օրերը,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out. Երբ մեր մայրիկը երգում էր, որ քնենք:
Wish we could turn back time, to the good ol’ days, Կցանկանայի ետ տալ ժամանակը,հետ բերել հին օրերը,
When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out. Երբ մեր մայրիկը երգում էր, որ քնենք:
Used to play pretend, used to play pretend, bunny Խաղում էինք, նապաստակի ձևեր անում
We used to play pretend, wake up, you need the money Խաղում էինք ասելով “,վեր կաց,դու փողի կարիք ունես”,
Used to play pretend, used to play pretend, bunny Խաղում էինք, նապաստակի ձևեր անում
We used to play pretend, wake up, you need the money Խաղում էինք ասելով “,վեր կաց,դու փողի կարիք ունես”:
We used to play pretend, give each other different names, Մենք խաղում էինք,իրար տալով տարբեր անուններ,
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away, Մենք կառուցում էինք տիեզերանավ և թռչում հեռու,
Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face, Երազում էինք բաց տիեզերքի մասին,բայց հիմա նրանք ծիծաղում են մեզ վրա,
Saying, “Wake up, you need to make money.” Ասելով. -Վ՛եր կաց,պիտի փող աշխատես:
Yo. Յո՛։

Թարգմանիչ՝ Գայանե Գասպարյան
Խմբագիր՝ Անուշ Վասիլյան

Advertisements