Heathens
Անաստվածներ

All my friends are heathens, take it slow Բոլոր իմ ընկերներն- անաստվածներ են,այնպես որ ուշադիր
Wait for them to ask you who you know Սպասիր մինչև նրանք չհարցնեն,թե ում գիտես
Please don’t make any sudden moves Խնդրում եմ,մի արա չմտածված քայլեր
You don’t know the half of the abuse Դու նույնիսկ չգիտես բռնության կեսը:
All my friends are heathens, take it slow Բոլոր իմ ընկերներն- անաստվածներ են,այնպես որ ուշադիր
Wait for them to ask you who you know Սպասիր մինչև նրանք չհարցնեն,թե ում գիտես
Please don’t make any sudden moves Խնդրում եմ,մի արա չմտածված քայլեր
You don’t know the half of the abuse Դու նույնիսկ չգիտես բռնության կեսը:
Welcome to the room of people Բարի գալուստ մարդկանցով սենյակ,
Who have rooms of people that they loved one day Որոնք ունենք իրենց մարդկանցով սենյակները,որոնց նրանք ժամանակին սիրել են
Docked away Հետո կորցրել:
Just because we check the guns at the door Պարզապես,եթե մենք հանձնել ենք զենքերը մուտքի մոտ
Doesn’t mean our brains will change from hand grenades Չի նշանակում, որ մեր ուղեղը այնքան վտանգավոր չի լինի, ինչպես ձեռքի նռնակը
You’ll never know the psychopath sitting next to you Դու երբեք չես իմանա,որ հոգեկան է նստած քո կողքին
You’ll never know the murderer sitting next to you Դու երբեք չես իմանա,որ մարդասպան է նստած քո կողքին
You’ll think, how’d I get here sitting next to you? Դու կմտածես << Ինչպե՞ս եմ ես հասել նրան,որ նստած եմ քո կողքին>>
But after all I’ve said, please don’t forget Բայց այն ամենից հետո,ինչ ես քեզ ասեցի,խնդրում եմ,մի մոռացիր
All my friends are heathens, take it slow Բոլոր իմ ընկերներն- անաստվածներ են,այնպես որ ուշադիր
Wait for them to ask you who you know Սպասիր մինչև նրանք չհարցնեն,թե ում գիտես
Please don’t make any sudden moves Խնդրում եմ,մի արա չմտածված քայլեր
You don’t know the half of the abuse Դու նույնիսկ չգիտես բռնության կեսը:
We don’t deal with outsiders very well Մենք կողմնակի անձանց հետ անհաշտ ենք
They say newcomers have a certain smell Նրանք ասում են,որ նորեկները ինչ-որ յուրահատուկ հոտ ունեն
Yeah,I trust issues, Այո,ես ունեմ խնդիրներ վստահության հետ
Not to mention Չեմ բացառում
They say they can smell your intentions Նրանք ասում են,որ կարող են զգալ հոտը քո մտադրությունների
You’ll never know the freakshow sitting next to you Դու երբեք չես իմանա,որ հրեշ է նստած քո կողքին
You’ll have some weird people sitting next to you Քո կողքին նստած են ինչ-որ տարօրինակ մարդիկ
You’ll think «How’d I get here, sitting next to you» Դու կմտածես << Ինչպե՞ս եմ ես հասել նրան,որ նստած եմ քո կողքին>>
But after all I’ve said, please don’t forget Բայց այն ամենից հետո,ինչ ես քեզ ասեցի,խնդրում եմ,մի մոռացիր
(watch it,watch it) ( նայի,նայի)
All my friends are heathens, take it slow Բոլոր իմ ընկերներն- անաստվածներ են,այնպես որ ուշադիր
Wait for them to ask you who you know Սպասիր մինչև նրանք չհարցնեն,թե ում գիտես
Please don’t make any sudden moves Խնդրում եմ,մի արա չմտածված քայլեր
You don’t know the half of the abuse Դու նույնիսկ չգիտես բռնության կեսը:
Why’d you come, you knew you should have stayed Ինչու ես եկել,եթե գիտեիր,որ չարժեր
(It’s blasphemy) (Դա անաստվածություն է)
I tried to warn you just to stay away Ես փորձում էի զգուշացնել,որ դու հեռու մնաս
And now they’re outside ready to bust Եվ ահա դու այստեղ ես,պատրաստ ես ներխուժել մեր մոտ
It looks like you might be one of us Երևում է,դու մերոնցից ես:

artworks-000167562630-gw843t-t300x300artworks-000167562630-gw843t-t300x300

 

 

 

Advertisements