Female Robbery
Կնոջ առևանգում

 

I think I found hell, Ես դժոխք եմ իջել:
I think I found something. Մի ինչ-որ բան եմ գտել՝
I think I found something in my TV screen. Հեռուստացույցն ինձ մի միտք տվեց:
I think I found out that I have nothing, Կարծում եմ՝ վերջապես հասկացել եմ, որ ոչինչ չունեմ,
That I have nothing in this place for me. Որ այստեղ ոչինչ չկա ինձ համար:
I watched it all in my head, perfect sense. Ես ադ ամբողջն արդեն տեսնում եմ գլխումս ՝ հիանալի բան եմ մտածել:
They’ll take me from me my  bed, Նրանք կհանեն ինձ անկողնուցս,
Leave everything that is worth a single cent Ոչ մի արժեքավոր բան չեն վերցնի՝
And just take me instead. Միայն ինձ:
That TV show, Այդ հեռուստահաղորդումը
I saw as I fell asleep. Ես դիտեցի քնելուց առաջ:
Had me on both my knees Ես դրա պատճառով ծնկի իջա
Praying to whatever is in heaven Աղոթեցի դրախտում եղած ամեն բանին
Please send me a felon, Որ իմ ետևից մի ոճրագործ ուղարկեն
And don’t let the police know. Եվ որ ոստիկանությունը երբեք ոչինչ չպարզի:
[2x:] Anything, anything, Ոչինչ, ոչինչ
Don’t tell them anything.Anything, please. Մի՛ ասեք նրանց ոչինչ: Ոչի՛նչ, խնդրու՛մ եմ:
I think I can tell, Կարծում եմ՝ ես կարող եմ դա ասել,
I think I can tell them, Կարծում եմ՝ ես կարող եմ ասել դա նրանց,
Tell them they were made for me. Այն, որ նրանք ինձ համար էին ստեղծված:
I’m thinking they’ll know, know it already. Կարծում եմ՝ նրանք կիմանան այդ մասին, հնարավոր է ՝ արդեն գիտեն,
I’m thinking they’ll know just about everything, Կարծում եմ ՝ նրանք համարյա ամեն ինչ կիմանան այդ մասին
I bet they planned it all out, Կարող եմ գրազ գալ ՝ նրանք էին ծրագրել այս ամենը:
Like the shows Ինչպես հեռուստահաղորդումներում՝
Went everywhere I go. Նրանք հետապնդում էին ինձ ամենուր
Walked into the store right behind me, Իմ ետևից մտել են խանութ,
Stood in line right beside me Հերթ են կանգնել իմ կողքին
And followed me to my home. Եվ մինչև տուն հետևել են ինձ:
I’m sure they figured it out early on Վստահ եմ՝ նրանք հասկացել են արդեն վաղուց,
That I would never run. Որ ես ոչ մի տեղ չեմ փախչի
That they could shoot but that’s not fun, Որ նրանք կարող են կրակել վրաս, բայց դրա կարիքը չի լինի,
Cause then they’re killing their stolen son. Որովհետև այդ դեպքում նրանք կսպանեն իրենց գողացած որդուն:
Anything, anything, Ոչինչ, ոչինչ
Don’t tell them anything.Anything, please. Մի՛ ասեք նրանց ոչինչ: Ոչինչ, խնդրում եմ:

Թարգմանիչ՝ Մարիամ Ստեփանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

 

Advertisements