Under the same sun

Նույն արևի տակ

I saw the morning Ես տեսել եմ, թե ինչպս է առավոտը
It was shattered by a gun Խորտակվել փափմփուշտի պայթյունից:
Heard a scream, saw him fall, no one cried Ես լսեցի աղաղակներ, տեսա, թեինչպես մեկն ընկավ. ոչ-ոք լաց չեղավ:
I saw a mother Ես տեսա մի մոր.
She was praying for her son Նա աղոթում էր, որպեսզի
Bring him back, let him live, don’t let him die Որդին հետ գար, ապրեր, չմահանար:
Do you ever ask yourself Երբևէ հարցնու՞մ ես ինքդ քեզ՝
Is there a Heaven in the sky Կա՞ արդյոք դրախտ երնքում,
Why can’t we get it right Ինչու՞ մենք այդտեղ չենք հայտնվում:
Cause we all live under the same sun Քանզի մենք բոլորս ապրում ենք միևնույն արևի տակ,
We all walk under the same moon Մենք քայլում ենք միևնույն լուսնի շողերի ներքո,
Then why, why can’t we live as one Ապա ինչու՞, ինչու՞ չենք կարող լինել միասնական:
I saw the evening Ես տեսել եմ երեկոյան
Fading shadows one by one Ստվերների մարումը՝ մեկ առ մեկ:
We watch the lamb, lay down to the sacrifice Մենք տեսանք, թե ինչպես մի գառ զոհաբերվեց,
I saw the children Ես տեսա, թե ինչպես երեխաները,
The children of the sun Արևի երեխաները
How they wept, how they bled, how they died Ողբում էին, արնահոսում, մահանում:
Do you ever ask yourself Երբևէ հարցնու՞մ ես ինքդ քեզ՝
Is there a Heaven in the sky Կա՞ արդյոք դրախտ երնքում,
Why can’t we stop the fight Ինչու՞ չենք կարողանում վերջ տալ կռվին:
Cause we all live under the same sun Քանզի մենք բոլորս ապրում ենք միևնույն արևի տակ,
We all walk under the same moon Մենք քայլում ենք միևնույն լուսնի շողերի ներքո
Then why, why can’t we live as one Ապա ինչու՞, ինչու՞ չենք կարող լինել միասնական:
Sometimes I think I’m going mad Երբեմն կարծում եմ, որ խելագարվում եմ,
We’re loosing all we had and no one seems to care Մենք կորցնում ենք մեր ունեցած ամեն բանը, և դա ոչ ոքի չի հուզում,
But in my heart it doesn’t change Բայց իմ սիրտն անփոփոխ է:
We’ve got to rearrange and bring our world some love Ժամանկն է փոխվելու և աշխարհով մեկ սեր սփռելու:
And does it really matter Եվ կարևո՞ր է արդյոք,
If there’s a heaven up above Կա՞ դրախտ վերևում, թե՞ ոչ.
We sure could use some love Մենք ամեն դեպքում կարող ենք սիրել միմյանց:
Cause we all live under the same sun Քանզի մենք բոլորս ապրում ենք միևնույն արևի տակ,
We all walk under the same moon Մենք քայլում ենք միևնույն լուսնի շողերի ներքո,
Then why, why can’t we live as one Ապա ինչու՞, ինչու՞ չենք կարող լինել միասնական:
Cause we all live under the same sky Մենք բոլորս ապրում ենք միևնույն երկնքի տակ,
We all look up at the same stars Մենք հիանում ենք միևնույն աստղերով,
Then why, tell me why can’t we live as one Ապա ինչու՞, ասա ինձ ինչու՞ չենք կարող լինել միասնական:

Թարգմանիչ ՝ Անահիտ Ջանջուղազյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements