I see a darkness

Ես ընկղմվում եմ խավարի մեջ

Well, you’re my friend and can you see, Դե՛, իմ ընկե՛ր, արդյոք հասկանու՞մ ես՝
Many times we’ve been out drinkin’, Շատ անգամներ ենք խմել միասին,
Many times we’ve shared our thoughts, Շատ անգամներ ենք մենք խորհել միասին,
But did you ever, ever notice, the kind of thoughts I got? Բայց երբևիցե հասկացե՞լ ես իմ մտքերը:
Well, you know I have a love, a love for everyone I know. Դե, դու գիտես, որ ես սիրում եմ, սիրում եմ այն բոլոր մարդկանց, ում գիտեմ:
And you know I have a drive to live, I won’t let go. Եվ գիտես՝ ես ուզում եմ ապրել, երբեք չե՛մ հանձնվի,
But can you see this opposition comes rising up sometimes? Բայց գիտե՞ս արդյոք, որ հոգիս երբեմն հակառակվում է,
That it’s dreadful imposition, comes blacking in my mind. Որ թյուր ու սարսափելի մտքերը խավարով են պատում իմ մտքերը:
And that I see a darkness. Եվ ես ընկղմվում եմ խավարում:
And that I see a darkness. Եվ ես ընկղմվում եմ խավարում:
And that I see a darkness. Եվ ես ընկղմվում եմ խավարում:
Did you know how much I love you Գիտե՞ս, որ իմ ունեցած մեծ սերը դեպի քեզ
Is a hope that somehow you, Հույս է տալիս, որ մի ինչ-որ եղանակով
Can save me from this darkness? Դու կփրկես ինձ այս խավարից:
Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Դե՛, եղբա՛յրս, հույս ունեմ, որ կգտնենք դեռ խաղաղություն մեր կյանքում՝
Together or apart, alone or with our wives. Միասին կամ գուցե զատ, մենակ կամ գուցե մեր կանանց հետ:
And we can stop our whoring and pull the smiles inside. Եվ այդժամ կդադարենք թափառելն ու կժպտանք ի սրտե:
And light it up forever and never go to sleep. Կվառվի դա հավետ և երբեք չի մարի:
My best unbeaten brother, this isn’t all I see. Բայց իմ լավագույն ու քա՛ջ ընկեր, սա ամենը չէ, ինչ ես տեսնում եմ:
Oh, no, I see a darkness. Օհ, ոչ, ես ես ընկղմվում եմ խավարում:
Oh, no, I see a darkness. Օհ, ոչ, ես ես ընկղմվում եմ խավարում:
Oh, no, I see a darkness. Օհ, ոչ, ես ես ընկղմվում եմ խավարում:
Oh, no, I see a darkness. Օհ, ոչ, ես ես ընկղմվում եմ խավարում:
Did you know how much I love you Գիտե՞ս, որ քո հանդեպ ունեցած իմ մեծ սերը
Is a hope that somehow you, Հույս է տալիս, որ մի ինչ-որ եղանակով
Can save me from this darkness? Դու կփրկես ինձ այս խավարից:

Թարգմանիչ ՝ Անահիտ Ջանջուղազյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

 

Advertisements