Medieval warfare

Միջնադարյան պատերազմ

Baby I’ve been lookin’ for a diamond Սիրելի՛ս, ես ալմաստ եմ փնտրում,
I could never touch it and it shines like ice Ես երբեք դա ձեռքումս բռնած չկամ, և այն շողում է ինչպես սառույցը:
Everything is written in the sky and Ամեն ինչ որոշված է ի սկզբանե,
Baby you can have it if you say it nice Բայց, սիրելի՛ս, եթե լավ խնդրես, դու դա կունենաս:
Come on, baby, let’s do somethin’ ugly Մո՛տ եկ, սիրելի՛ս, արի մի վատ բան անենք,
Somethin’ you would never touch yourself Մի բան, որին երբեք ինքդ էլ չէիր դիպչի:
Now let it bleed from me Հիմա թող այն արյան պես հոսի ինձնից.
I just wanna see it come out Ես պարզապես ուզում եմ, ազատվել դրանից:
Are you big? Are you ugly? Դու արդյո՞ք մեծ ես: Դու արդյո՞ք տգեղ ես:
Can you kill a man with your hands? Կարո՞ղ ես, արդյոք, սպանել այդ ձեռքերով:
Are you hot? Do you want me? Դու այրվու՞մ ես: Տենչու՞մ ես ինձ:
Think I don’t understand? Կարծում ես, չե՞մ հասկանում:
Baby I’ve been sleepin’ with a rifle Սիրելի՛ս, ես քնած էի՝ զենքը ձեռքիս՝
Shotgun, grapeshot, tryptophobe Որսրոդականով, մանրագնդիրով, երկփողանիով…
Baby I got somethin’ you can stifle Սիրելի՛ս, մի բան ունեմ, որը դու կարող ես պահել.
Tie me, I won’t leave Կապիր ինձ, որ չփախչեմ,
Come on, baby, let’s do somethin’ pretty Դե, մո՛տ եկ, սիրելի՛ս, արի մի լավ բան անենք,
Somethin’ you would never touch yourself Մի բան, որ ինքդ երբևիցե չէիր անի՝
Just let it bleed from me Պարզապես, թող այն արյան հետ հոսի ինձանից.
I just wanna make you come out Ես պարզապես ուզում եմ ազատվել քեզանից:
Are you big? Are you ugly? Դու արդյո՞ք մեծ ես: Դու արդյո՞ք տգեղ ես:
Can you kill a man with your hands? Կարո՞ղ ես, արդյոք, սպանել այդ ձեռքերով:
Are you hot? Do you want me? Դու այրվու՞մ ես: Տենչու՞մ ես ինձ:
Think I don’t understand? Կարծում ես, չե՞մ հասկանում:
Are you big? Are you ugly? Դու արդյո՞ք մեծ ես: Դու արդյո՞ք տգեղ ես:
Can you kill a man with your hands? Կարո՞ղ ես, արդյոք, սպանել այդ ձեռքերով:
Are you hot? Do you want me? Դու այրվու՞մ ես: Տենչու՞մ ես ինձ:
Think I don’t understand? Կարծում ես, չե՞մ հասկանում:
Are you big? Are you ugly? Դու արդյո՞ք մեծ ես: Դու արդյո՞ք տգեղ ես:
Can you kill a man with your hands? Կարո՞ղ ես, արդյոք, սպանել այդ ձեռքերով:
Are you hot? Do you want me? Դու այրվու՞մ ես: Տենչու՞մ ես ինձ:
Think I don’t understand? Կարծում ես, չե՞մ հասկանում:
Are you big? Are you ugly? Դու արդյո՞ք մեծ ես: Դու արդյո՞ք տգեղ ես:
Can you kill a man with your hands? Կարո՞ղ ես, արդյոք, սպանել այդ ձեռքերով:
Are you hot? Do you want me? Դու այրվու՞մ ես: Տենչու՞մ ես ինձ:
Think I don’t understand? Կարծում ես, չե՞մ հասկանում:

Թարգմանիչ ՝ Անահիտ Ջանջուղազյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements