You don’t own me

Ես քո սեփականությունը չեմ

You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ,
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ
Woah, let’s go Յուհու՜, գնացինք,
But I’m Gerald and I can always have just what I want Բայց չէ՞ որ ես Ջերալդն եմ, և ես միշտ ստանում եմ այն, ինչ ուզում եմ
She’s that baddest I would love to flaunt Նա լավագույնն է, ես նրա հետ շրջապատ դուրս կգաի
Take her shopping, you know Yves Saint Laurent Կտանեի Իվեն Սեն Լորանի խանութներով, դե դու հասկանում ես,
But nope, she ain’t with it though Բայց չէ, նա այդպիսին չէ
All because she got her own dough Քանի որ նա ինքն էլ փողից չի բողոքում,
Boss bossed if you don’t know Անում է այն, ինչ ուզում է , եթե դու չես հասկանում:
She could never ever be a broke ho Նա երբեք գումարի ետևից չի ընկնի:
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ,
I’m not just one of your many toys Քո բազմաթիվ խաղալիքներից մեկը չեմ,
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ,
Don’t say I can’t go with other boys Եվ նույնիսկ մի ասա, որ չեմ կարող զբոսնել ուրիշ տղաների հետ:
And don’t tell me what to do Եվ մի ասա ինձ, թե ինչ պետք է անեմ,
And don’t tell me what to say Եվ մի սովորեցրու, թե ինչ պիտի ասեմ,
Please, when I go out with you Խնդրում եմ, երբ երկուսով գնում ենք ինչ-որ տեղ,
Don’t put me on display Մ՛ի դիր ինձ ի ցույց բոլորին:
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ,
Don’t try to change me in any way Մի փորձիր ինձ փոխել,
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ,
Don’t tie me down cause I’d never stay Մի շղթայիր ինձ, այլապես ես կհեռանամ:
And don’t tell me what to do Եվ մի ասա ինձ, թե ինչ պետք է անեմ
And don’t tell me what to say Եվ մի սովորեցրու, թե ինչ պիտի ասեմ
Please, when I go out with you Խնդրում եմ, երբ երկուսով գնում ենք ինչ-որ տեղ,
Don’t put me on display Մի դիր ինձ ի ցույց բոլորին:
Really though, honestly Եթե անկեղծ՝
I get bored of basic bitches Ես արդեն հոգնել եմ այդ հասարակ քածերից,
She’s the baddest, straight up vicious, texting her asking her Նա լավագույնն է, ամենաուժեղը, գրում եմ նրան
If she՛s alone and if she’d sent some pictures, she said no (what) Որ նա ինձ մի քանի նկար ուղարկի, նա պատասխանեց ինձ՝ ոչ (ի՞նչ)
Well goddamn, she said come over and see it for yourself Գրողը տանի, նա ասաց, արի և ինքդ տես
Never asking for your help, independent woman Երբեք չի խնդրում քո օգնությունը, լիովին անկախ կին է,
She ain’t for the shelf Նրան դարակում չես պահի,
No, she’s the one Ոչ, նա այդպես միակն է:
Smoke with her till the weed is gone Ծխում ենք նրա հետ, մինչև ծխախոտի վերջանալը,
Stayin’ up until we see the sun Զվարճանում ենք մինչև լույս
Baddest ever, I swear she do it better than I’ve ever seen it done Ամենալավն է: Երդվում եմ նա ամենալավն է, ես երբեք այդպիսի մեկին չեմ հանդիպել:
Never borrow, she ain’t ever loan Երբեք պարտքով չի վերցնում և չի տալիս
That’s when she told me she ain’t never ever ever ever gonna be owned Նա ասել է, որ երբեք չի լինի ոչ մեկի սեփականությունը:
I don’t tell you what to say Ես չեմ ասում քեզ, թե ինչ ասես
I don’t tell you what to do Եվ չեմ սովորեցնում, թե ինչ անես
So just let me be myself Այնպես որ, թող որ լինեմ այնպիսին, ինչպիսին որ կամ
That’s all I ask of you Դա այն ամենն է, ինչ քեզանից խնդրում եմ,
I’m young and I love to be young Ես երիտասարդ եմ, և դա ինձ դուր է գալիս,
I’m free and I love to be free Ես ազատ եմ և դա ինձ դուր է գալիս
To live my life the way I want Դուր է գալիս ապրել այնպես, ինչպես, որ ուզում եմ,
To say and do whatever I please Ասել և անել այն, ինչ ցանկանում եմ:
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ,
You don’t own me Ես քո սեփականությունը չեմ:
Really though, honestly Եթե անկեղծ ՝
I get bored of basic bitches Ես արդեն հոգնել եմ այդ հասարակ քածերից,
She’s the baddest, straight up vicious, texting her asking her Նա ամենալավն է, ամենաուժեղը, գրում եմ նրան,
If shes alone and if she’d sent some pictures, she said no (what) Որ նա ինձ մի քանի նկար ուղարկի, նա պատասխանեց ինձ՝ ոչ (ի՞նչ)
Well goddamn, she said come over and see it for yourself Գրողը տանի, նա ասաց, արի և ինքդ տես:
Never asking for your help, independent woman Երբեք չի խնդրում քո օգնությունը, լիովին անկախ կին է,
She ain’t for the shelf Նրան դարակում չես պահի,
No, she’s the one Ոչ, Նա այդպես միակն է:
Smoke with her till the weed is gone Ծխում ենք նրա հետ, մինչև ծխախոտի վերջանալը,
Stayin’ up until we see the sun Զվարճանում ենք մինչև լույս
Baddest ever, I swear she do it better than I’ve ever seen it done Լավագույնն է: Երդվում եմ նա ամենալավն է, ես երբեք այդպիսինին չեմ հանդիպել
Never borrow, she ain’t ever loan Երբեք պարտքով չի վերցնում և չի տալիս,
That’s when she told me she ain’t never ever ever ever gonna be owned Նա ասել է, որ երբեք չի լինի ոչ մեկի սեփականությունը:
I don’t tell you what to say Ես չեմ ասում քեզ, թե ինչ ասես,
I don’t tell you what to do Եվ չեմ սովորեցնում, թե ինչ անեմ
So just let me be myself Այնպես որ, թող որ լինեմ այնպիսին ինչպիսին որ կամ,
That’s all I ask of you Դա այն ամենն է, ինչ քեզանից խնդրում եմ
I’m young and I love to be young Ես երիտասարդ եմ, և դա ինձ դուր է գալիս
I’m free and I love to be free Ես ազատ եմ և դա ինձ դուր է գալիս,
To live my life the way I want Դուր է գալիս ապրել այնպես, ինչպես, որ ուզում եմ:
To say and do whatever I please Ասել և անել այն, ինչ ցանկանում եմ:

Թարգմանիչ՝ Սվետլանա Ստեփանյան
Խմբագիր՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements