Smoke on the water
Ծուխ՝ ջրի վրա

We all came out to Montreux Մենք բոլորով եկանք Մոնթրո,
On the Lake Geneva shoreline, Որ Ժնևի լճի ափին է,
To make records with a mobile, Մենք պիտի ձայնագրվեինք,
We didn’t have much time․ Շատ ժամանակ չունեինք։
Frank Zappa and the Mothers Ֆրենք Զապպան և «Մայրիկները»
Were at the best place around Տեղի լավագույններն էին,
But some stupid with a flare gun Բայց ատրճանակով մի հիմար
Burned the place to the ground Ամեն ինչ վերածեց մոխրի։
Smoke on the water, a fire in the sky Ծուխ էր ջրի վրա, կրակ էր երկնքում,
Smoke on the water  Ծուխ էր ջրի վրա։
They burned down the gambling house Նրանք վառեցին խաղատունը,
It died with an awful sound Ահավոր ձայներ էին գալիս,
Funky Claude was running in and out Ֆանքի Կլոդը ներսուդուրս էր անում՝
Pulling kids out the ground Դուրս բերելով երեխաներին։
When it all was over Երբ այս ամենը վերջացավ,
We had to find another place Մեզ ուրիշ տեղ էր պետք գնալ,
But Swiss time was running out Սակայն Շվեյցարիայում մնալու ժամանակն ավարտվում էր,
It seemed that we would lose the race Թվում էր՝ մենք կպարտվենք
Smoke on the water, a fire in the sky Ծուխ էր ջրի վրա, կրակ էր երկնքում,
Smoke on the water Ծուխ էր ջրի վրա։
We ended up at the Grand Hotel Վերջում եկանք Գրանդ Հոթել,
It was empty, cold and bare Այն դատարկ էր, ցուրտ և աղքատ,
But with the Rolling truck Stones thing just outside Բայց Ռոլինգների շարժական ձայնագրման ստուդիան փրկեց՝
Making our music there Մեր երաժշտությունը ձայնագրեցինք ՝
With a few red lights, a few old beds Մի քանի հին մահճակալներին՝ թույլ կարմիր լույսերի ներքո,
We made a place to sweat Մենք քրտնաջան աշխատեցինք,
No matter what we get out of this Մեկ է՝ ինչ ստացվեց սրանից,
I know, I know we’ll never forget․ Գիտեմ, գիտեմ, որ երբեք չենք մոռանա սա։
Smoke on the water, a fire in the sky Ծուխը էր ջրի վրա, կրակ էր երկնքում,
Smoke on the water Ծուխ էր ջրի վրա:

Թարգմանիչ ՝ Մարիա Այանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements