Hello
Բարև

 

Hello, it’s me Բարև, ես եմ,
I was wondering if after all these years you’d like to meet, Ուղղակի ուզում էի իմանալ, չէի՞ր ցանկանա հանդիպել այսքան տարիներ անց,
To go over everything Որպեսզի վերջապես ամեն ինչ քննարկեինք:
They say that time’s supposed to heal ya Ասում են ժամանակը բուժում է
But I ain’t done much healing Բայց ՝ ոչ ինձ համար:
Hello, can you hear me? Բարև, դու լսու՞մ ես ինձ:
I’m in California dreaming about who we used to be Ես տրվում եմ թափանցիկ երազանքներին այն մասին, թե ինչպիսին էինք մենք նախկինում,
When we were younger and free Պատանեկության ժամանակ՝ լցված ազատությամբ:
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet. Ես արդեն մոռացել եմ, թե ինչպիսի զգացողություն է, երբ աշխարհը ոտքերիդ տակ է:
There’s such a difference between us Մենք այնքան տարբեր ենք իրարից,
And a million miles Եվ մեզ բաժանում են միլիոնավոր մղոններ:
Hello from the other side Բարև, հակառակ կողմից:
I must’ve called a thousand times Երևի թե, ես հավաքել եմ քո համարը հազարավոր անգամներ,
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done Որպեսզի ասեմ քեզ՝ կներես, այն ամենի համար, ինչ ես արել եմ,
But when I call you never seem to be home. Բայց, երբ ես զանգում եմ, ինչպես երևում է, դու երբեք տանը չես լինում:
Hello from the outside Բարև, հակառակ կողմից:
At least I can say that I’ve tried to tell you Այնուամենայնիվ, ես փորձում էի
I’m sorry, for breaking your heart Ներողություն խնդրել՝ քո սիրտը կոտրելու համար,
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore Բայց այդ ամենն արդեն կարևոր չէ, չէ՞ որ այդ ամենը քեզ էլ չի տանջում:
Hello, how are you? Բարև, ինչպե՞ս ես:
It’s so typical of me to talk about myself Դե այո, ես միշտ խոսում եմ իմ մասին,
I’m sorry, I hope that you’re well Կներես, հուսով եմ, որ քեզ մոտ ամեն բան կարգին է,
Did you ever make it out of that town Դու ի վերջո դուրս եկա՞ր այն քաղաքից,
Where nothing ever happened? Որտեղ երբեք ոչինչ տեղի չէր ունենում:
It’s no secret Գաղտնիք չէ,
That the both of us are running out of time Որ մեր երկուսի ժամանակն էլ սպառվում է:
So hello from the other side Այնպես որ, բարև հակառակ կողմից:
I must’ve called a thousand times Երևի թե, ես հավաքել եմ քո համարը հազարավոր անգամներ,
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done Որպեսզի ասեմ քեզ ՝ կներես, այն ամենի համար, ինչ ես արել եմ,
But when I call you never seem to be home. Բայց, երբ ես զանգում եմ, ինչպես երևում է, դու երբեք տանը չես լինում:
Hello from the outside Բարև, հակառակ կողմից:
At least I can say that I’ve tried to tell you Այնուամենայնիվ, ես փորձում էի
I’m sorry, for breaking your heart Ներողություն խնդրել՝ քո սիրտը կոտրելու համար
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore Բայց այդ ամենն արդեն կարևոր չէ, չէ՞ որ այդ ամենը քեզ էլ չի տանջում:
Oh, anymore, anymore Օհ, այլևս չի տանջում:
So hello from the other side Այնպես որ, բարև հակառակ կողմից:
I must’ve called a thousand times Երևի թե, ես հավաքել եմ քո համարը հազարավոր անգամներ,
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done Որպեսզի ասեմ քեզ ՝ կներես, այն ամենի համար, ինչ ես արել եմ,
But when I call you never seem to be home. Բայց, երբ ես զանգում եմ, ինչպես երևում է, դու երբեք տանը չես լինում:
Hello from the outside Բարև, հակառակ կողմից:
At least I can say that I’ve tried to tell you Այնուամենայնիվ, ես փորձում էի
I’m sorry, for breaking your heart Ներողություն խնդրել՝ քո սիրտը կոտրելու համար
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore Բայց այդ ամենն արդեն կարևոր չէ, չէ՞ որ այդ ամենը քեզ էլ չի տանջում:

Թարգմանիչ ՝ Սվետլանա Ստեփանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements