Wreak havoc

Վրեժի կործանում

They call me a menace Նրանց համար ես սպառնալիք եմ,
They say that I’m cursed Նրանք ասում են, որ ես անիծված եմ,
But somethin’ about me is makin’ ’em jealous Բայց իմ մեջ մի բան կա, որ ստիպում է նրանց նախանձել:
So listen and learn Ուրեմն լսեք և պարզ կդառնա՝
I herd ’em like cattle Ինձ համար նրանք անասունի հոտ են,
Cause I’m surrounded by cowards Որովհետև վախկոտ են:
And I don’t give a fuck when I walk into battle Ես չեմ վախենում կռիվ անել՝
And thats why I got all the power Դրա համար էլ անսահման իշխանություն եմ ձեռք բերել:
I’m where you wanna be Ես այնտեղ եմ, որտեղ դու ես ուզում լինել,
Ain’t no one ahead of me Ինձանից բարձր, ոչ ոք չկա,
All of my enemies made a decision Իմ բոլոր թշնամիները որոշում են կայացրել,
It’s better to follow me Որ ավելի լավ է հետևեն ինձ:
I make no apologies Ես ներողություն չեմ խնդրում`
All of my sins I would repeat and I repeat Իմ բոլոր մեղքերը ես կկրկնեի ու կկրկնեի,
Cause I’ma be me ’til the death of me, oh yeah Որովհետեև ես չեմ դավաճանելու ինքս ինձ՝ մինչ ի մահ, օհ այո:
I can smell your fear Ես կարող եմ զգալ քո վախը,
The only reason that I’m here Իմ այստեղ լինելու միակ պատճառը՝
Is to wreak havoc Վրեժի կործանումն է:
Everybody prayin’ that I’ll change, yeah Բոլորն աղոթում են իմ փոխվելու համար, այո՛,
Maybe one day but tomorrow I’ll be back at it Գուցե մեկ օր, բայց վաղը ես դեռ նույնն եմ լինելու,
Cause bad habits they die hard Որովհետև վատ սովորություններից դժվար է հրաժարվելը:
We live fast we die hard Մենք ապրում ենք արագ և արժանանում ահավոր վախճանի,
Go against me you’ll die hard Եթե ինձ հակառակվես, կարժանանաս դրան,
Die hard Կարժանանաս դրան:
I dine with the blood on my hands Ես ճաշում եմ, իսկ ձեռքերս արյան մեջ են,
Thrive when I’m beatin’ the man Ես լավ եմ զգում, երբ խոշտանգում եմ նրան:
All I learned in the pen Այն ամենն ինչ սովորել եմ մարդկանց անասնանոցում
Is never get caught Երբեք չհանձնվելն է,
Just get out and hit it again Կրկին դուրս գալը և հարվածելն է,
Straight outta context Եթե դրա կարիքը կլինի:
Ain’t see me come like it’s phone sex Իմ մոտենալը չես տեսնում, ինչպես հեռախոսով սեքսը,
Ain’t hear me tick like a Rolex Իմ քայլերը Ռոելքսի պես անձայն են,
Cause I’m keepin’ a nuclear conscience Քանի որ ես շատ լավ եմ կառավարում ինքս ինձ:
I fly like an atom bomb Ես թռչում եմ, ինչպես ատոմային ռումբը
In a world riddled with conflict Հակասություններով լի աշխարհում:
Hate that you need me Չեմ ուզում, որ զգաս իմ կարիքը՝
Wanna destroy me but you can’t Դու ցանկանում ես հեղաշրջել ինձ,
You’re gonna deploy me in the end Վերջ ի վերջո դու ինձ կօգտագործես,
Better believe that I’ma be me ’til the death of me, oh yeah Բայց վստահ եղիր, ես չեմ դավաճանելու ինքս ինձ՝ մինչ ի մահ, օհ այո:
I can smell your fear Ես կարող եմ զգալ քո վախը,
The only reason that I’m here Իմ այստեղ լինելու միակ պատճառը՝
Is to wreak havoc Վրեժի կործանումն է:
Everybody prayin’ that I’ll change, yeah Բոլորն աղոթում ենիմ փոխվելու համար, այո՛,
Maybe one day but tomorrow I’ll be back at it Գուցե մեկ օր, բայց վաղը ես դեռ նույնն եմ լինելու,
Cause bad habits they die hard Որովհետև վատ սովորություններից դժվար է հրաժարվելը:
We live fast we die hard Մենք ապրում ենք արագ և արժանանում ահավոր վախճանի,
Go against me you’ll die hard Եթե ինձ հակառակվես, կարժանանաս դրան,
Die hard կարժանանաս դրան:
And if love is real Եվ եթե սերը գոյություն ունի,
Maybe I’m just too bad Գուցե ե՞ս եմ այդքան վատը՝
To remember how good it feels my heart is still Իմ սիրտը չի հիշում, արդյո՞ք դա լավ բան է, թե ոչ:
I can smell your fear Ես կարող եմ զգալ քո վախը,
The only reason that I’m here Իմ այստեղ լինելու միակ պատճառը՝
Is to wreak havoc Վրեժի կործանումն է
Everybody prayin’ that I’ll change, yeah Բոլորն աղոթում ենիմ թոխվելու համար, այո՛,
Maybe one day but tomorrow I’ll be back at it Գուցե մեկ օր, բայց վաղը ես դեռ նույնն եմ լինելու,
Cause bad habits they die hard Որովհետև վատ սովորություններից դժվար է հրաժարվելը:
We live fast we die hard Մենք ապրում ենք արագ և  արժանանում ահավոր վախճանի,
Go against me you’ll die hard Եթե ինձ հակառակվես, կարժանանաս դրան,
Die hard. Կարժանանաս դրան:

Թարգմանիչ ՝ Ռե Ամիրխանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements