Light my fire

Խենթացրու ինձ

You know that it would be untrue Դու գիտես, որ դա կլիներ անիրական,
You know that I would be a liar Դու գիտես, որ ես ստախոս կլինեի,
If I was to say to you Եթե անգամ ես այդ քեզ ասեի էլ
Girl, we couldn’t get much higher Դրանից մեզ ավելի լավ չէր լինի:
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Try to set the night on fire Փորձիր կրակի տալ այս գիշերը:
The time to hesitate is through Կասկածների ժամանակը չէ,
No time to wallow in the mire Ուշ է թավալվել կեղտի մեջ,
Try now we can only lose Փորձելու դեպքում մենք միայն կպարտվենք,
And our love become a funeral pyre Եվ մեր սերը կդառնա թաղված կրակ:
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Try to set the night on fire Փորձիր կրակի տալ այս գիշերը:
The time to hesitate is through Կասկածների ժամանակը չէ,
No time to wallow in the mire Ուշ է թավալվել կեղտի մեջ,
Try now we can only lose Փորձելու դեպքում մենք միայն կպարտվենք,
And our love become a funeral pyre Եվ մեր սերը կդառնա թաղված կրակ:
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Try to set the night on fire Փորձիր կրակի տալ այս գիշերը:
You know that it would be untrue Դու գիտես, որ դա կլիներ անիրական,
You know that I would be a liar Դու գիտես, որ ես ստախոս կլինեի,
If I was to say to you Եթե անգամ ես այդ քեզ ասեի էլ,
Girl, we couldn’t get much higher Դրանից մեզ ավելի լավ չէր լինի:
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Come on baby, light my fire Դե, փոքրի՛կս, խենթացրու ինձ,
Try to set the night on fire Փորձիր կրակի տալ այս գիշերը:
Try to set the night on fire Փորձիր կրակի տալ այս գիշերը:
Try to set the night on fire Փորձիր կրակի տալ այս գիշերը:

Թարգմանիչ՝ Սվետլանա Ստեփանյան
Խմբագիր՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements