Heart of Gold

Ոսկե սիրտ

I want to live, Ես ցանկանում եմ ապրել,
I want to give Ես ուզում եմ նվիրել,
I’ve been a miner Ես հանքափոր եմ եղել,
for a heart of gold Որ ոսկե սիրտ է փնտրել:
It’s these expressions Այս բառերը
I never give Ես երբեք չեմ ասում ՝
That keep me searching for a heart of gold Դրա համար էլ շարունակում եմ ոսկե սրտի իմ փնտրտուքները,
And I’m getting old Բայց ես ծերանում եմ:
Keeps me searching for a heart of gold Ես դեռ շարունակում եմ ոսկե սրտի իմ փնտրտուքները,
And I’m getting old Բայց ես ծերանում եմ:
I’ve been to Hollywood Ես եղել եմ Հոլիվուդում,
I’ve been to Redwood Ես եղել եմ Ռեդվուդում,
I crossed the ocean for a heart of gold Ես անցել եմ օվկիանոսը, որ գտնեմ ոսկե սիրտը:
I’ve been in my mind, Ես գիտեմ իմ մտքերը՝
it’s such a fine line Դրանք կարգին են`
That keeps me searching for a heart of gold Դրա համար էլ շարունակում եմ ոսկե սրտի իմ փնտրտուքները,
And I’m getting old Բայց ես ծերանում եմ:
Keeps me searching for a heart of gold Ես շարունակում եմ ոսկե սրտի իմ փնտրտուքները,
And I’m getting old Բայց ես ծերանում եմ:
Keep me searching for a heart of gold Ես դեռ ոսկե սիրտ եմ փնտրում,
You keep me searching and I’m growing old Դուք ստիպում եք, որ ես շարունակեմ իմ փնտրտուքները, և ես ծերանում եմ,
Keep me searching for a heart of gold Ես դեռ ոսկե սիրտ եմ փնտրում,
I’ve been a miner for a heart of gold Ես հանքափոր եմ, որ ոսկե սիրտ է փնտրում:

Թարգմանիչ՝ Սվետլանա Ստեփանյան
Խմբագիր՝ Արմինե Գրիգորյան

 

Did You Know?

Check Out the Most Amazing Celebrity Fun Facts

Unsplash

 

Advertisements