Soldier side
Առաջնագիծ

 

Dead men lying on the bottom of the grave Մահացած մարդիկ պառկած են գերեզմանոցի տակ:
Wondering when savior comes, is he gonna be saved Մտորում են` երբ փրկիչը գա, արդյո՞ք նրանք կփրկվեն:
Maybe you’re a sinner into your alternate life Գուցե դու մեղսավոր ես լինելու քո հաջորդ կյանքում,
Maybe you’re a joker, maybe you deserve to die Գուցե դու ջոկերն ես, կամ ուղղակի արժանի ես մահվան:
They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան:
God is wearing black Աստված սև է հագել:
He’s gone so far to find no hope Նա շատ հեռու գնաց, բայց հույս չգտավ,
He’s never coming back Նա երբեք չի գա:
They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան.
All young men must go Բոլոր երիտասարդները պարտավոր են գնալու,
He’s come so far to find the truth Նա շատ հեռու գնաց, որ գտնի ճշմարտությունը,
He’s never going home Նա երբեք տուն չի գա:
Young men standing on the top of their own graves Երիտասարդները կանգնած են իրենց իսկ գերեզմանների վերևում՝
Wondering when Jesus comes, are they gonna be saved Մտորում են, երբ Հիսուսը գա, արդյո՞ք նրանք կփրկվեն:
Cruelty to the winner, bishop tells the king his lies – Դաժանությունը հաղթում է,- ստում է եպիսկոպոսը թագավորին:
Maybe you’re a mourner, maybe you deserve to die Գուցե դու սգավոր ես, կամ ուղղակի արժանի ես մահվան:
They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան:
God is wearing black Աստված սև է հագել:
He’s gone so far to find no hope Նա շատ հեռու գնաց, բայց հույս չգտավ,
He’s never coming back Նա երբեք չի գա:
They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան
All young men must go Բոլոր երիտասարդները պարտավոր են գնալու
He’s come so far to find the truth Նա շատ հեռու գնաց, որ գտնի ճշմարտությունը,
He’s never going home Նա երբեք տուն չի գա:
Welcome to the soldier side Բարի գալուստ առաջնագիծ՝
Where there is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ:
People all grow up to die Բոլոր մարդիկ ծնվում են և մահանում՝
There is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ:
Welcome to the soldier side Բարի գալուստ առաջնագիծ՝
Where there is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ:
People all grow up to die Բոլոր մարդիկ ծնվում են և մահանում՝
There is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ:

Թարգմանիչ` Ամի Ալեքսանյան 
Խմբագիր` Արմինե Գրիգորյան

 

 

Advertisements