Aerials

Երկնային Էներգիա

Life is a waterfall Կյանքը ջրվեժ է.
We’re one in the river Մենք մեկն ենք գետում
And one again after the fall. Եվ կրկին մեկը ընկնելուց հետո:
Swimming through the void Դատարկության միջով լողալով՝
We hear the word Մենք լսում ենք ԲԱՌԸ,
We lose ourselves Մենք կորցնում ենք ինքներս մեզ,
But we find it all Բայց գտնում ամեն ինչ:
Cause we are the ones that want to play Որովհետև մենք նրանցից ենք, որ ուզում են խաղալ,
Always want to go Միշտ ուզում ենք գնալ,
But you never want to stay Բայց երբեք չենք ուզում մնալ:
And we are the ones that want to choose ԵՎ մենք ընտրելու հնարավորություն ենք ուզում,
Always want to play Միշտ ուզում ենք խաղալ,
But you never want to lose. Բայց պարտվել՝ երբեք :
Aerials Երկնային էներգիա կա
in the sky երկնքում
When you lose small mind Երբ մի քիչ խելքդ գցում ես,
You free your life. Ազատում ես կյանքդ:
Life is a waterfall Կյանքը ջրվեժ է.
We drink from the river Մենք խմում ենք գետի ջրից,
Then we turn around and put up our walls Հետո շրջվում ու պատեր ենք շարում:
Swimming through the void. Դատարկության միջով լողալով՝
We hear the word Մենք լսում ենք ԲԱՌԸ,
We lose ourselves Մենք կորցնում ենք ինքներս մեզ,
But we find it all Բայց գտնում ամեն ինչ ինչ:
Cause we are the ones that want to play Որովհետև մենք նրանցից ենք, որ ուզում են խաղալ,
Always want to go Միշտ ուզում ենք գնալ,
But you never want to stay Բայց երբեք չենք ուզում մնալ:
And we are the ones that want to choose ԵՎ մենք ընտրելու հնարավորություն ենք ուզում,
Always want to play Միշտ ուզում ենք խաղալ,
But you never want to lose. Բայց պարտվել՝ երբեք :
Aerials Երկնային էներգիա կա
in the sky երկնքում
When you lose small mind Երբ մի քիչ խելքդ գցում ես,
You free your life. Ազատում ես կյանքդ:
Aerials Երկնային էներգիա կա
so up high այնքան բարձր վերևում,
When you free your eyes Երբ բացում ես աչքերդ,
Eternal prize. Հավերժական պարգևի ես արժանանում:
Aerials Երկնային էներգիա կա
in the sky երկնքում,
When you lose small mind Երբ մի քիչ խելքդ գցում ես,
You free your life. Ազատում ես կյանքդ:
Aerials Երկնային էներգիա կա
so up high այնքան բարձր վերևում,
When you free your eyes Երբ բացում ես աչքերդ,
Eternal prize. Հավերժական պարգևի ես արժանանում:

Թարգմանիչ` Ամի Ալեքսանյան
Խմբագիր` Արմինե Գրիգորյան

Advertisements