Yesterday
Երեկ

 

Yesterday all my troubles seemed so far away. Երեկ իմ բոլոր խնդիրներն այնքան հեռու էին թվում,
Now it looks as though they’re here to stay. Իսկ հիմա, կարծես, եկել են մնալու,
Oh, I believe in yesterday. Օ, ես հավատում եմ, որ երեկվանը ետ կգա:
Suddenly I’m not half the man I used to be. Հանկարծ այն մարդու կեսն էլ չմնաց, որը որ ես էի նախկինում,
There’s a shadow hanging over me. Վրաս ստվեր ընկավ,
Oh, yesterday came suddenly. Օ, երեկվա օրն է, եկավ հանկարծ:
Why she had to go, I don’t know, she wouldn’t say. Ինչու՞ նա պետք է գնար՝ չգիտեմ, չէր էլ ասի:
I said something wrong, now I long for yesterday. Սխալ մի բան ասացի, իսկ հիմա երեկվա օրն եմ տենչում:
Yesterday love was such an easy game to play. Երեկ սեր խաղալն այնքան հեշտ էր,
Now I need a place to hide away. Հիմա ինձ թաքնվելու տեղ է հարկավոր,
Oh, I believe in yesterday. Օ, հավատում եմ, որ երեկվանը ետ կգա:
Why she had to go, I don’t know, she wouldn’t say. Ինչու՞ նա պետք է գնար՝ չգիտեմ, չէր էլ ասի:
I said something wrong, now I long for yesterday. Սխալ մի բան ասացի, իսկ հիմա երեկվա օրն եմ տենչում:
Yesterday love was such an easy game to play. Երեկ սեր խաղալն այնքան հեշտ էր,
Now I need a place to hide away. Հիմա ինձ թաքնվելու տեղ է հարկավոր,
Oh, I believe in yesterday. Օ, հավատում եմ, որ երեկվանը ետ կգա:


Թարգմանիչ՝ Ամալիա Սողոմոնյան

Խմբագիր՝ Kira Schwarz

Advertisements