Roulette

Պտտախաղ

 

I have a problem that I can not explain, Ես մի խնդիր ունեմ, որը չեմ կարող բացատրել,
I have no reason why it should have been so plain, Դա անելը չի էլ կարող հեշտ լինել,
Have no questions but I sure have excuse, Հարցեր չունեմ, բայց, անշուշտ, ունեմ արդարացում,
I lack the reason why I should be so confused. Պատճառ չունեմ այսպես շփոթվելու համար:
I know, how I feel when I’m around you, Գիտեմ` ինչ եմ զգում, երբ քեզ մոտ եմ,
I don’t know, how I feel when I’m around you, Չգիտեմ` ինչ եմ զգում, երբ քեզ մոտ եմ,
Around you. Քեզ մոտ:
Left a message but it ain’t a bit of use, Հաղորդագրություն եմ թողել, բայց դրանից օգուտ չկա,
I have some pictures, the one might be the deuce, Ես որոշ նկարներ ունեմ, որոնցից մեկն է, գուցե, անախորժությունների պատճառը,
Today you saw, you saw me, you explained, Այսօր դու տեսար, դու տեսար ինձ և բացատրեցիր՝
Playing the show and running down the plane, Ինքնաթիռից վազելով իջնելիս ներկայացում խաղալով:
I know, how I feel when I’m around you, Գիտեմ` ինչ եմ զգում, երբ քեզ մոտ եմ,
I don’t know, how I feel when I’m around you, Չգիտեմ` ինչ եմ զգում, երբ քեզ մոտ եմ,
I, I know, how I feel when I’m around you, Ես գիտեմ` ինչ եմ զգում, երբ քեզ մոտ եմ,
I don’t know, how I feel when I’m around you, Չգիտեմ` ինչ եմ զգում, երբ քեզ մոտ եմ,
Around you, around you, around you… Քեզ մոտ, քեզ մոտ, քեզ մոտ:

 

Թարգմանիչ՝ Լուսինե Մարտիրոսյան
Խմբագիր՝ Kira Schwarz

Advertisements