Imagine

Պատկերացրեք

Imagine there’s no heaven, Պատկերացրեք, որ չկա դրախտ,
It’s easy if you try, Դա հեշտ է, եթե փորձեք,
No hell below us, Չկա դժոխք մեր ներքևում,
Above us only sky. Իսկ մեր վերևում միայն երկինք է,
Imagine all the people Պատկերացրեք, որ բոլոր մարդիկ
Living for today Ապրում են ներկայով:
Imagine there’s no countries, Պատկերացրեք, որ չկան երկրներ,
It isn’t hard to do Դա դժվար չէ անել,
Nothing to kill or die for Չկա ոչինչ, ինչի համար կարելի է սպանել կամ մահանալ,
And no religion too Կրոն նույնպես չկա,
Imagine all the people Պատկերացրեք, որ բոլոր մարդիկ
Living life in peace Ապրում են խաղաղ:
You may say I’m a dreamer, Դուք կարող եք ասել, որ ես երազող եմ,
But I’m not the only one Բայց ես միակը չեմ,
I hope some day you’ll join us Հուսով եմ, որ մի օր դուք էլ կմիանաք մեզ,
And the world will be as one Եվ աշխարհը կդառնա մեկ ամբողջություն:
Imagine no possessions, Պատկերացրեք, որ չկա ունեցվածք,
I wonder if you can, Հետաքրքիր է՝ կարո՞ղ եք,
No need for greed or hunger Չկա ագահության կարիք, չկա սով,
A brotherhood of man Տիրում է եղբայրություն,
Imagine all the people Պատկերացրեք, որ աշխարհը
Sharing all the world Բոլորինն է:
You may say I’m a dreamer, Դուք կարող եք ասել, որ ես երազող եմ,
But I’m not the only one Բայց ես միակը չեմ,
I hope some day you’ll join us Հուսով եմ, որ մի օր դուք էլ կմիանաք մեզ,
And the world will be as one Եվ աշխարհը կդառնա մեկ ամբողջություն:

Թարգմանիչ` Էվա Մելքոնյան

Խմբագիր` Kira Schwarz

Advertisements