Simply Falling

Պարզապես սիրահարվում եմ

 

There goes my heart again
Սիրտս բաբախում է կրկին,
All of this time I thought we were pretending
Ամբողջ ժամանակ կարծում էի, թե ձևանում էինք,
Nothing looks the same when your eyes are open
Ամեն ինչին այլ կերպ ես նայում, երբ աչքերդ բացվում են,
Now you’re playing these games to keep my heartbeat spinning
Հիմա այս խաղերն ես խաղում, որ սիրտս շարունակի  աշխատել:
You show me love, you show me love
Դու սեր ես ինձ ցույց տալիս, դու սեր ես ինձ ցույց տալիս,
You show me everything my heart is capable of
Ցույց ես տալիս այն ամենը, ինչին ունակ է սիրտս,
You reshape me like butterfly origami
Թղթե թիթեռի նման ձևափոխում ես ինձ:

You have broken into my heart
Դու ներխուժել ես իմ սիրտ,
This time I feel the blues have departed
Այս անգամ զգում եմ, որ տխրությունը մեկնել է,
Nothing can keep me away from this feeling,
Ոչինչ չի կարող հեռու պահել ինձ այս զգացողությունից,
I know I am simply falling for you.
Գիտեմ, որ պարզապես սիրահարվում եմ քեզ:

I’m taking time to envision where your heart is
Ինձնից Ժամանակ է պահանջվում , որ պատկերացնեմ՝ որտեղ է սիրտդ,
And justify why you’re gone for the moment
Եւ արդարացնեմ քո բացակայությունն այս պահի,
I tumble sometimes, looking for sunshine
Արևի շող փնտրելիս՝ ես երբեմն սայթաքում , ընկնում եմ,
And you know this is right when you look into my eyes
Եւ դու գիտես, որ դա ճիշտ է, երբ նայում ես աչքերիս մեջ:
You show me love, you show me love
Դու սեր ես ինձ ցույց տալիս, դու սեր ես ինձ ցույց տալիս,
You show me everything my heart is capable of
Ցույց ես տալիս այն ամենը, ինչին ունակ է սիրտս,
And now I can’t break away from this fire that we started
Եւ այժմ ես չեմ կարող փախչել այն կրակից, որը մենք վառել ենք:

You have broken into my heart,
Դու ներխուժել ես իմ սիրտ,
This time I feel the blues have departed,
Այս անգամ զգում եմ, որ տխրությունը մեկնել է,
Nothing can keep me away from this feeling,
Ոչինչ չի կարող հեռու պահել ինձ այս զգացողությունից,
I know I am simply falling for you.
Գիտեմ, որ պարզապես սիրահարվում եմ քեզ:

There my heart goes again
Սիրտս բաբախում է կրկին,
In your arms I’m falling deeper
Գրկումդ ավելի խորն եմ քեզ սիրահարվում,
And there’s nothing to break me away from this
Եվ ոչինչ չի կարող դա ինձնից խլել:

You have broken into my heart
Դու ներխուժել ես իմ սիրտ,
This time I feel the blues have departed
Այս անգամ զգում եմ, որ տխրությունը մեկնել է,
Nothing can keep me away from this feeling
Ոչինչ չի կարող հեռու պահել ինձ այս զգացողությունից,
I know I am simply falling
Գիտեմ, որ պարզապես սիրահարվում եմ,
You have broken into my heart
Դու ներխուժել ես իմ սիրտ,
This time I feel the blues have departed
Այս անգամ զգում եմ, որ տխրությունը մեկնել է,
Nothing can keep me away from this feeling
Ոչինչ չի կարող հեռու պահել ինձ այս զգացողությունից,
I know I am simply falling for you
Գիտեմ, որ պարզապես սիրահարվում եմ քեզ:

There my heart goes again
Սիրտս բաբախում է կրկին,
You have broken into my heart
Դու ներխուժել ես իմ սիրտ,
Oh I’m falling deeper, I’m falling deeper
Օհ, ես ավելի խորն եմ սիրահարվում, ես ավելի խորն եմ սիրահարվում:

 Թարգմանիչ և խմբագիր՝  Kira Schwarz

Advertisements