My Immortal

Իմ անմահը

I’m so tired of being here,
Այնպե՜ս եմ հոգնել այստեղ լինելուց
Suppressed by all of my childish fears,
Ճնշված իմ բոլոր մանկական վախերից
And if you have to leave
Եւ եթե պետք է գնաս,
I wish that you would just leave,
Կուզեի, որ ուղղակի վեր կենայիր ու գնայիր,
Your presence still lingers here
Քո ներկայությունը դեռևս ոտքը կախ է գցում,
And it won’t leave me alone.
Եվ դա ինձ հանգիստ չի տալիս:

These wounds won’t seem to heal,
Ինձ չի թվում, որ այս վերքերը կլավանան,
This pain is just too real,
Այս ցավը չափազանց իրական է,
There’s just too much that time cannot erase.
Եղածը չափազանց շատ է. ժամանակը չի կարող մաքրել:

When you cried I’d wipe away all of your tears,
Երբ դու լալիս էիր, ես մաքրում էի քո արցունքները,
When you’d scream I’d fight away all of your fears,
Երբ դու ճչում էիր, ես հեռու էի քշում քո բոլոր վախերը,
And I’ve held your hand through all of these years
Ես բռնել եմ քո ձեռքը այս ամբողջ տարիների ընթացքում,
But you still have all of me:
Բայց ես դեռ ամբողջովին քոնն եմ:

You used to captivate me
Նախկինում դու գերում էիր ինձ
By your resonating light,
Քո թրթռացող լույսով,
But now I’m bound by the life you left behind.
Բայց հիմա ես կապված եմ այն կյանքին, որը դու անցյալում ես թողել։
Your face it haunts my once pleasant dreams,
Քո դեմքը հետապնդում է իմ երբեմնի հաճելի երազները,
Your voice it chased away all the sanity in me.
Քո ձայնից կորցրեցի գիտակցությունս:

These wounds won’t seem to heal,
Ինձ չի թվում, որ այս վերքերը կլավանան,
This pain is just too real,
Այս ցավը չափազանց իրական է,
There’s just too much that time cannot erase.
Եղածը չափազանց շատ է. ժամանակը չի կարող մաքրել:

When you cried I’d wipe away all of your tears,
Երբ դու լալիս էիր, ես մաքրում էի քո արցունքները,
When you’d scream I’d fight away all of your fears,
Երբ դու ճչում էիր, ես հեռու էի քշում քո բոլոր վախերը,
And I’ve held your hand through all of these years
Ես բռնել եմ քո ձեռքը այս ամբողջ տարիների ընթացքում,
But you still have all of me.
Բայց ես դեռ ամբողջովին քոնն եմ:

I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone…
Ես փորձում էի ինձ համոզել, որ դու չկաս…
And though you’re still with me
Թեև դու դեռ ինձ հետ ես,
I’ve been alone all along.
Ես միշտ միայնակ եմ եղել:

Թարգմանիչ` Սոֆի Հովհաննիսյան
Խմբագիր` Kira Schwarz

 

Advertisements