Chop Suey!

Չոփ Սուի*

 

Wake up (wake up)
Արթնացի՛ր (արթնացիր)։
Grab a brush and put a little make-up
Վերցրու՛ վրձինը և մի փոքր շպարվիր։
Hide the scars to fade away the shake-up (hide the scars to fade away the…)
Թաքցրու՛ սպիները, որ ցնցումը կոծկես (թաքցրու՛ սպիները, որ ցնցումը կոծկես։)։
Why’d you leave the keys upon the table?
Ինչու՞ ես բանալիները թողել սեղանին։
Here you go create another fable
Սկսի՛ր, հերթական մի հեքիա՛թ հորինիր:
You wanted to
Դու ուզում էիր…
Grab a brush and put a little makeup
Վերցնել վրձինը և մի փոքր շպարվել։
You wanted to
Դու ուզում էիր…
Hide the scars to fade away the shake-up
Ցնցումը կոծկելու համար սպիները թաքցնել։
You wanted to
Դու ուզում էիր…
Why’d you leave the keys upon the table?
Ինչու՞ ես բանալիները թողել սեղանին։
You wanted to
Դու ուզում էիր…

I don’t think you trust
Ես չեմ կարծում, որ դու վստահում ես
In my self-righteous suicide
Իմ ինքնաարդարացված ինքնասպանությանը։
I cry when angels deserve to die
Ես լալիս եմ, երբ հրեշտակները մահվան են արժանանում:

Wake up (wake up)
Արթնացի՛ր (արթնացիր)։
Grab a brush and put a little make-up
Վերցրու՛ վրձինը և մի փոքր շպարվիր։
Hide the scars to fade away the shake-up (hide the scars to fade away the…)
Թաքցրու՛ սպիները, որ ցնցումը կոծկես (թաքցրու՛ սպիները, որ ցնցումը կոծկես։)։
Why’d you leave the keys upon the table?
Ինչու՞ ես բանալիները թողել սեղանին։
Here you go create another fable
Սկսի՛ր, հերթական մի հեքիա՛թ հորինիր:
You wanted to
Դու ուզում էիր…
Grab a brush and put a little makeup
Վերցնել վրձինը և մի փոքր շպարվել։
You wanted to
Դու ուզում էիր…
Hide the scars to fade away the shake-up
Ցնցումը կոծկելու համար սպիները թաքցնել։
You wanted to
Դու ուզում էիր…
Why’d you leave the keys upon the table?
Ինչու՞ ես բանալիները թողել սեղանին։
You wanted to
Դու ուզում էիր…

I don’t think you trust
Ես չեմ կարծում, որ դու վստահում ես
In my self-righteous suicide
Իմ ինքնաարդարացված ինքնասպանությանը։
I cry when angels deserve to die
Ես լալիս եմ, երբ հրեշտակները մահվան են արժանանում:

Father, father, father, father
Տե՛ր, Տե՛ր, Տե՛ր, Տե՛ր,

Father, into your hands I commend my spirit
Հա՛յր, քեզ եմ ավանդում  իմ հոգին,
Father, into your hands
Հա՛յր, քեզ:
Why have you forsaken me?
Ինչու՞ լքեցիր ինձ:
In your eyes forsaken me
Քո աչքերում լքեցիր ինձ։
In your thoughts forsaken me
Քո մտքերում լքեցիր ինձ։
In your heart forsaken me, oh
Քո սրտում լքեցիր ինձ, օհ։
Trust in my self-righteous suicide
Վստահի՛ր իմ ինքնաարդարացված ինքնասպանությանը։
I cry when angels deserve to die
Ես լալիս եմ, երբ հրեշտակները մահվան են արժանանում:
In my self-righteous suicide
Իմ ինքնաարդարացված ինքնասպանությանը
I cry when angels deserve to die
Ես լալիս եմ, երբ հրեշտակները մահվան են արժանանում:

*Չինական ուտեստ

 

Թարգմանիչ՝ Ալինա Ալեքսանյան
Խմբագիր՝  Kira Schwarz  

Advertisements