What a wonderful world

Ի՜նչ հրաշալի աշխարհ

 

 

I see trees of green,
Ես տեսնում եմ կանաչ ծառեր,
Red roses too.
Կարմիր վարդեր նույնպես,
I see them bloom,
Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են նրանք ծաղկում
For me and you.
Մեզ համար,
And I think to myself,
Եվ մտածում եմ
What a wonderful world…
«Ի՜նչ հրաշալի աշխարհ»․․․
I see skies of blue,
Ես տեսնում եմ կապույտ երկինք
And clouds of white.
Եվ ճերմակ ամպեր,
The bright blessed day,
Երանելի ուրախ օր,
The dark sacred night.
Մութ սարսափելի գիշեր։
And I think to myself,
Եվ մտածում եմ
What a wonderful world…
«Ի՜նչ հրաշալի աշխարհ»․․․

The colors of the rainbow,
Ծիածանի գույները՝
So pretty in the sky.
Այնքա՜ն գեղեցիկ երկնքում,
Are also on the faces,
Նույնպես կան
Of people going by,
Անցորդների դեմքերին։
I see friends shaking hands.
Ես տեսնում եմ ձեռքերը սեղմող ընկերներ,
Saying, “How do you do?”
Հարցնող«Ինչպե՞ս ես»,
They’re really saying,
Նրանք իրոք ասում են
“I love you”.
«Ես սիրում եմ քեզ»։

I hear babies cry,
Ես լսում եմ երեխաների լացը,
I watch them grow,
Նայում եմ, թե ինչպես են նրանք մեծանում,
They’ll learn much more,
Նրանք կսովորեն ավելին,
Than I’ll ever know.
Քան ես երբևիցե կիմանամ,
And I think to myself,
Եվ ես մտածում եմ
What a wonderful world…
«Ի՜նչ հրաշալի աշխարհ»․․․
Yes, I think to myself,
Այո, ես մտածում եմ
What a wonderful world…
«Ի՜նչ հրաշալի աշխարհ»․․․

Oh yeah…
Այո

Թարգմանիչ՝ Մարիա Այանյան

 

Advertisements