Once Upon A December

Մի անգամ դեկտեմբերին

 

Dancing bears, painted wings, Պարող արջեր, նկարած թևեր,
Things I almost remember, Ահա, թե ինչ եմ գրեթե հիշում,
And a song someone sings Եվ երգ, որ մեկը երգում է
Once upon a December․․․ Մի անգամ դեկտեմբերին
Someone holds me safe and warm, Մեկն ինձ գրկում է զգուշ և ջերմ,
Horses prance through a silver storm, Արծաթե փոթորիկի միջով քայլում են ձիերը,
Figures dancing gracefully Մարդիկ պարում են նազելի
Across my memory․․․ Իմ հիշողություններում․․․
Far away, long ago Շատ հեռու, շատ վաղուց,
Glowing dim as an ember Անթեղի պես աղոտ փայլում են
Things my heart used to know, Բաներ, որ սիրտս առաջ գիտեր
Things it yearns to remember․․․ Եվ փափագում է հիշել․․․
And a song someone sings Եվ երգ, որ մեկը երգում է
Once upon a December․․․ Մի անգամ դեկտեմբերին․․․

 

Թարգմանիչ՝ Մարիա Այանյան

Advertisements