Monster

Հրեշ


Ever since I could remember,
Ինչ ինձ հիշում եմ՝
Everything inside of me,
Ամեն ինչ ներսումս
Just wanted to fit in (oh oh oh oh)
Պարզապես ուզում էի հարմարեցնել (օհ օհ օհ)
I was never one for pretenders,
Երբեք խելքս չի գնացել ձևականությունների համար,
Everything I tried to be,
Պարզապես՝ այն ամենն, ինչ ուզում էի լինել
Just wouldn’t settle in (oh oh oh oh)
Չէր ընդունվի:

 

If I told you what I was,
Եթե քեզ ասեմ ՝ ով եմ եղել,
Would you turn your back on me?
Երես կթեքե՞ս ինձանից,
And if I seem dangerous,
Եւ եթե վտանգավոր թվամ,
Would you be scared?
Կվախենա՞ս։
I get the feeling just because,
Այդպիսի զգացողություն ունեմ, որովհետև պարզապես
Everything I touch isn’t dark enough.
Ամենը, ինչին դիպչում եմ՝ բավականաչափ մռայլ չէ,
If this problem lies in me.
Եթե խնդիրն իմ մեջ է թաքնված․․․

I’m only a man with a candle to guide me,
Ես ընդամենը մարդ եմ, ով իր ճանապարհն է մոմով լուսավորում,
I’m taking a stand to escape what’s inside me.
Ես համառորեն փորձում եմ փախչել նրանից, ինչ ներսումս է,
A monster, a monster,
Հրեշ, հրեշ,
I’ve turned into a monster,
Ես վերածվել եմ հրեշի,
A monster, a monster,
Հրեշ, հրեշ,
And it keeps getting stronger.
Եւ այն շարունակում է ուժեղանալ։

Can I clear my conscience,
Կարո՞ղ եմ մաքրել խիղճս,
If I’m different from the rest,
Եթե տարբերվում եմ մնացածից,
Do I have to run and hide? (oh oh oh oh)
Պետք է վազեմ և թաքնվե՞մ,
I never said that I want this,
Երբեք չեմ ասել, որ ուզում եմ սա,
This burden came to me,
Այդ բեռը եկավ ինձ մոտ
And it’s made it’s home inside (oh oh oh oh)
Եւ տնավորվեց ներսումս․․․

If I told you what I was,
Եթե քեզ ասեմ ՝ ով եմ եղել,
Would you turn your back on me?
Երես կթեքե՞ս ինձանից,
And if I seem dangerous,
Եւ եթե վտանգավոր թվամ,
Would you be scared?
Կվախենա՞ս։
I get the feeling just because,
Այդպիսի զգացողություն ունեմ, որովհետև պարզապես
Everything I touch isn’t dark enough.
Ամենը, ինչին դիպչում եմ՝ բավականաչափ մռայլ չէ,
If this problem lies in me.
Եթե խնդիրն իմ մեջ է թաքնված․․․

I’m only a man with a candle to guide me,
Ես ընդամենը մարդ եմ, ով իր ճանապարհն է մոմով լուսավորում,
I’m taking a stand to escape what’s inside me.
Ես համառորեն փորձում եմ փախչել նրանից, ինչ ներսումս է,
A monster, a monster,
Հրեշ, հրեշ,
I’ve turned into a monster,
Ես վերածվել եմ հրեշի,
A monster, a monster,
Հրեշ, հրեշ,
And it keeps getting stronger.
Եւ այն շարունակում է ուժեղանալ։
 

 

Թարգմանությունը՝ Մարիամ Ստեփանյան
Խմբագրումը՝  Kira Schwarz

 

Advertisements