Sweater Weather
Սվիտերի եղանակ

 

All I am is a man Ես ընդամենը մարդ եմ,
I want the world in my hands Բայց ուզում եմ բռնել ամբողջ աշխարհը իմ ձեռքերում:
I hate the beach Ես ատում եմ լողափը,
But I stand Բայց կանգնած եմ
In California with my toes in the sand Կալիֆորնիայում ոտքերս ավազի մեջ խրած:
Use the sleeves of my sweater Օգտագործելով իմ սվիտրի թևքերը՝
Let’s have an adventure Արի ունենանք արկածներ,
Head in the clouds but my gravity’s centered Գլուխս ամպերի մեջ, բայց հավասարակշռությունս կենտրոնացած է
Touch my neck Հպվիր իմ վզին,
I’ll touch yours Եվ ես կհպվեմ քոնին
You in those little high-waisted shorts, oh Դու կարճ բարձրիրան շորտ ես հագել, օհ
She knows what I think about Նա գիտի թե ես ինչի մասին եմ մտածում,
And what I think about Եվ ես մտածում եմ սրա մասին․
One love, two mouths Մի սեր, երկու բերան
One love, one house Մի սեր, մի տուն
No shirt, no blouse Առանց վերնաշապիկ ու բլուզ,
Just us, you find out Միայն մենք։
Nothing that I wouldn’t wanna tell you about, no․․․ Գիտակցիր, քեզնից ես ոչինչ չեմ թաքցնի․․․
‘Cause it’s too cold Այստեղ շատ ցուրտ է
For you here and now Քո համար, և հիմա
So let me hold Թույլ տուր ինձ
Both your hands in the holes of my sweater Պահեմ քո ձեռքերը իմ սվիտրի թևքերի մեջ:
And if I may just take your breath away Ու եթե թողնես քեզնից վերցնել հոգիդ,
I don’t mind if there’s not much to say Վախենալու չէ, եթե շատ բան չասես:
Sometimes the silence guides our minds Երբեմն լռությունը ուղղորդում է մեր մտքերը
So move to a place so far away Այդքան հեռու:
The goose bumps start to raise Ես սկսում եմ փշաքաղվել
The minute that my left hand meets your waist Այնժամ, երբ իմ ձախ ձեռքը դնում եմ իրանիդ,
And then I watch your face Իսկ հետո ես նայում եմ քո դեմքին,
Put my finger on your tongue Դիպլչելով քո լեզվին իմ մատներով՝
‘Cause you love to taste, yeah Որովհետև դու սիրում ես այդ համը, յեահ…
These hearts adore Այս սիրող սրտերը
Everyone the other beats hardest for Միասին են բաբախում:
Inside this place is warm Ներսում ջերմ է,
Outside it starts to pour Դուրսը անձրեւ է սկսվում.
Coming down Իջնելով ներքև…
One love, two mouths Մի սեր, երկու բերան
One love, one house Մի սեր, մի տուն
No shirt, no blouse Առանց վերնաշապիկ ու բլուզ,
Just us, you find out Միայն մենք։
Nothing that I wouldn’t wanna tell you about, no․․․ Գիտակցիր, քեզնից ես ոչինչ չեմ թաքցնի․․․
[2x]
‘Cause it’s too cold Այստեղ շատ ցուրտ է
For you here and now Քո համար, և հիմա
So let me hold Թույլ տուր ինձ
Both your hands in the holes of my sweater Պահեմ քո ձեռքերը իմ սվիտրի թևքերի մեջ:
Whoa, whoa…
Whoa, whoa… whoa
Whoa, whoa… [2x]
‘Cause it’s too cold Այստեղ շատ ցուրտ է
For you here and now Քո համար, և հիմա
So let me hold Թույլ տուր ինձ
Both your hands in the holes of my sweater Պահեմ քո ձեռքերը իմ սվիտրի թևքերի մեջ:
It’s too cold Այստեղ շատ ցուրտ է
For you here and now Քո համար, և հիմա
So let me hold Թույլ տուր ինձ
Both your hands in the holes of my sweater Պահեմ քո ձեռքերը իմ սվիտրի թևքերի մեջ:
It’s too cold, Այստեղ շատ ցուրտ է,
It’s too cold Այստեղ շատ ցուրտ է,
The holes of my sweater… Իմ սվիտրի թևքերի մեջ…

Թարգմանիչ՝ Ալինա Ալեքսանյան

Advertisements