I don’t wanna miss a thing

Ես չեմ ցանկանում կորցնել ակնթարթը

 

I could stay awake just to hear you breathing, Ես կարող եմ արթուն մնալ, որպեսզի լսեմ քո շնչառությունը,
Watch you smile while you are sleeping, Նայել ինչպես ես ժպտում, երբ քնած ես
While you’re far away dreaming․ Մինչ դու հեռու երազում ես․․․
I could spend my life in this sweet surrender, Ես կարող եմ անցկացնել իմ ամբողջ կյանքը այս քաղցր բանտում,
I could stay lost in this moment forever, Հավերժ կարող եմ մնալ այս ակնթարթում.
Where every moment spent with you is a moment I treasure․ Որտեղ քեզ հետ անցկացրած ամեն վայրկյանը թանկ է ինձ համար:
Don’t want to close my eyes, Չեմ ցանկանում փակել աչքերս,
I don’t want to fall asleep, Չեմ ուզում քնել,
Cause I’d miss you baby Որովհետև կարոտում եմ քեզ
And I don’t want to miss a thing, Եվ չեմ ուզում կորցնել ակնթարթը
Cause even when I dream of you Որովհետև նույնիսկ երբ հայտնվում ես երազում,
The sweetest dream will never do Ինձ չի հերիքի այդ քաղցր երազը,
I’d still miss you baby Միևնույնն է, կկարոտեմ քեզ
And I don’t want to miss a thing Եվ ես չեմ ուզում կորցնել ակնթարթը․․․
Lying close to you feeling your heart beating Այնքան մոտիկ եմ պառկած կողքիդ, որ լսում եմ սրտիդ բաբախելը,
And I’m wondering what you’re dreaming Եվ ինձ հետաքրքիր է, ինչ ես երազում,
Wondering if it’s me you’re seeing Մտածում եմ, արդյոք ինձ ես տեսնում…
Then I kiss your eyes Հետո համբուրում եմ աչքերդ
And thank God we’re together, Եվ շնորհակալություն հայտնում Աստծուց, որ միասին ենք,
I just want to stay with you in this moment forever, Ես պարզապես ուզում եմ, որ այս ակնթարթը հավերժ տևի,
Forever and ever Հավերժ ու հավերժ:
Don’t want to close my eyes, Չեմ ցանկանում փակել աչքերս,
I don’t want to fall asleep, Չեմ ուզում քնել,
Cause I’d miss you baby Որովհետև կարոտում եմ քեզ
And I don’t want to miss a thing, Եվ չեմ ուզում կորցնել ակնթարթը
Cause even when I dream of you Որովհետև նույնիսկ երբ հայտնվում ես երազում,
The sweetest dream will never do Ինձ չի հերիքի այդ քաղցր երազը,
I’d still miss you baby Միևնույնն է, կկարոտեմ քեզ
And I don’t want to miss a thing Եվ ես չեմ ուզում կորցնել ակնթարթը․․․
I don’t want to miss one smile Չեմ ուզում կորցնել ոչ մի ժպիտ,
I don’t want to miss one kiss Չեմ ուզում կորցնել ոչ մի համբույր,
I just want to be with you Միայն ուզում եմ լինել քեզ հետ,
Right here with you, just like this Այստեղ, քեզ հետ, հենց այսպես.:
I just want to hold you close Միայն ուզում եմ, որ կողքիս լինես,
Feel your heart so close to mine Որ զգամ քո սիրտն այդքան մոտիկ իմին,
And just stay here in this moment Եվ գեթ մնա այս պահը
For all the rest of time Հավերժ…
Don’t want to close my eyes, Չեմ ցանկանում փակել աչքերս,
I don’t want to fall asleep, Չեմ ուզում քնել,
Cause I’d miss you baby Որովհետև կարոտում եմ քեզ
And I don’t want to miss a thing, Եվ չեմ ուզում կորցնել ակնթարթը
Cause even when I dream of you Որովհետև նույնիսկ երբ հայտնվում ես երազում,
The sweetest dream will never do Ինձ չի հերիքի այդ քաղցր երազը,
I’d still miss you baby Միևնույնն է, կկարոտեմ քեզ
And I don’t want to miss a thing Եվ ես չեմ ուզում կորցնել ակնթարթը․․․

 

 Թարգմանիչ՝  Սեդա Մաթևոսյան
Advertisements