Uno

Համար մեկ

 

This means nothing to me, Սա ոչինչ չի նշանակում ինձ համար,
‘Cause you are nothing to me, Որովհետև դու ոչինչ ես ինձ համար:
And it means nothing to me Եվ ինձ համար միևնույնն է,
That you blew this away… Որ դու ամեն ինչ ոչնչացրիր․․․
‘Cause you could have been number one Դու կարող էիր լինել համար մեկը,
If you only found the time, Եթե միայն ժամանակ գտնեիր,
And you could have ruled the whole world Եվ դու կարող էիր կառավարել ողջ աշխարհը,
If you had the chance․․․ Եթե ունենայիր հնարավորություն…
You could have been number one Դու կարող էիր լինել համար մեկը,
And you could have ruled the whole world Եվ դու կարող էիր կառավարել ողջ աշխարհը,
And we could have had so much fun Եվ մենք կարող էինք այնքա՜ն լավ ժամանակ անցկացնել,
But you blew it away․․․ Բայց դու ամեն ինչ փչացրիր…
You’re still nothing to me Դու դեռ ոչինչ ես ինձ համար,
And this is nothing to me, Եվ ինձ համար դա մեկ է,
And you don’t know what you’ve done Դու չգիտես, թե ինչ ես արել,
But I’ll give you a clue․ Բայց ես քեզ կհուշեմ:
You could have been number one Դու կարող էիր լինել համար մեկը,
If you only had the chance, Եթե միայն ունենայիր հնարավորություն,
And you could have ruled the whole world Եվ դու կարող էիր կառավարել ողջ աշխարհը,
If you had the time․․․ Եթե ժամանակ գտնեիր․․․
You could have been number one Դու կարող էիր լինել համար մեկը,
And you could have ruled the whole world Եվ դու կարող էիր կառավարել ողջ աշխարհը,
And we could have had so much fun Եվ մենք կարող էինք այնքա՜ն լավ ժամանակ անցկացնել,
But you blew it away․․․ Բայց դու ամեն ինչ փչացրիր…
You could have been number one Դու կարող էիր լինել համար մեկը,
And you could have ruled the whole world Եվ դու կարող էիր կառավարել ողջ աշխարհը,
And we could have had so much fun Եվ մենք կարող էինք այնքա՜ն լավ ժամանակ անցկացնել,
But you blew it away․․․ Բայց դու ամեն ինչ փչացրիր…

 

Advertisements