Invincible

Անհաղթելի

 

Follow through, Շարժվիր առաջ,
Make your dreams come true, Իրականացրու երազանքներդ,
Don’t give up the fight, Չհանձնվես,
You will be alright, Ամեն ինչ լավ կլինի,
‘Cause there’s no one like you in the universe… Քանի որ չկա քեզ նմանը այս աշխարհում։
Don’t be afraid Չվախենաս
Of what your mind conceives, Քո մտքերից,
You should make a stand, Դու պետք է ոտքի կանգնես
Stand up for what you believe, Նրա համար, ինչին հավատում ես,
And tonight Եվ այս գիշեր
We can truly say, Մենք կարող ենք ասել՝
Together we’re invincible! Միասին մենք անհաղթելի ենք։
During the struggle Պայքարի ընթացքում
They will pull us down, Նրանք մեզ կոտրելու են,
But please, please Բայց խնդրում եմ,
Let’s use this chance Օգտագործենք այս հնարավորությունը,
To turn things around, Որպեսզի ամեն ինչ փոխենք,
And tonight Եվ այս գիշեր
We can truly say, Մենք կարող ենք ասել՝
Together we’re invincible! Միասին մենք անհաղթելի ենք։
Do it on your own, Արա դա ինքնուրույն,
It makes no difference to me, Ինձ համար մեկ է,
What you leave behind, Թե ինչ ես թողնում ետևում,
What you choose to be, Ինչ ես ընտրում լինել,
And whatever they say Եվ ինչ էլ նրանք ասեն՝
Your soul’s unbreakable! Ոգիդ անկոտրելի է։
During the struggle Պայքարի ընթացքում
They will pull us down, Նրանք մեզ կոտրելու են,
But please, please Բայց խնդրում եմ,
Let’s use this chance Օգտագործենք այս հնարավորությունը,
To turn things around, Որպեսզի ամեն ինչ փոխենք,
And tonight Եվ այս գիշեր
We can truly say, Մենք կարող ենք ասել՝
Together we’re invincible! Միասին մենք անհաղթելի ենք,
Together we’re invincible! Միասին մենք անհաղթելի ենք։
During the struggle Պայքարի ընթացքում
They will pull us down, Նրանք մեզ կոտրելու են,
But please, please Բայց խնդրում եմ,
Let’s use this chance Օգտագործենք այս հնարավորությունը,
To turn things around, Որպեսզի ամեն ինչ փոխենք,
And tonight Եվ այս գիշեր
We can truly say, Մենք կարող ենք ասել՝
Together we’re invincible! Միասին մենք անհաղթելի ենք,
Together we’re invincible! Միասին մենք անհաղթելի ենք։

 

Թարգմանիչ և խմբագիր՝ Մարիա Այանյան

Advertisements